Kancelaria Sejmiku

Dyrektor: Damian Kunert
Zastępca Dyrektora: Rafał Andrzejczak

 

Do zadań Kancelarii Sejmiku - KS należą sprawy związane z organizacyjno – techniczną obsługą Sejmiku Województwa, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Prezydium Sejmiku Województwa, komisji Sejmiku Województwa i klubów radnych, a w szczególności:

1) obsługa kancelaryjno-biurowa oraz organizacyjno-techniczna Przewodniczącego Sejmiku Województwa oraz Kancelarii Sejmiku;
2) prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku Województwa, Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa, Kancelarii Sejmiku, w tym organizacyjno-techniczna obsługa spotkań, narad, dyżurów, gości i interesantów;
3) prowadzenie kalendarza spotkań i wyjazdów oraz zapewnianie ich właściwej oprawy;
4) koordynacja działań związanych z patronatami udzielanymi przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa oraz udziałem w komitetach honorowych;
5) wykonywanie zadań określonych instrukcją kancelaryjną w zakresie dotyczącym Sejmiku i Kancelarii Sejmiku, w tym kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonej przez sekretariat;
6) rejestracja i koordynacja obiegu dokumentów i korespondencji wpływającej do Przewodniczącego Sejmiku Województwa lub Kancelarii Sejmiku oraz wysyłanie korespondencji, zgodnie z dyspozycjami lub dekretacjami;
7) przyjmowanie oraz dystrybucja korespondencji (m.in. zaproszeń) kierowanych do Przewodniczącego Sejmiku Województwa, radnych i Kancelarii Sejmiku;
8) pomoc w organizacji i odbywaniu dyżurów radnych;
9) sprawowanie nadzoru nad insygniami województwa właściwymi Przewodniczącemu Sejmiku Województwa;
10) dbałość o właściwy wygląd gabinetów i sekretariatu oraz koordynacja zaopatrzenia logistycznego sekretariatu;
11) współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania materiałów, dokumentów i informacji dla potrzeb Przewodniczącego Sejmiku Województwa oraz koordynacja nad terminowością przygotowywania w tym zakresie materiałów, dokumentów i informacji;
12) koordynacja działań z zakresu udzielania odpowiedzi na wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej w Kancelarii Sejmiku.

1) obsługa kancelaryjno-biurowa i organizacyjno-techniczna komisji oraz Sejmiku Województwa, a w szczególności:
a) odpowiednio przygotowywanie lub przekazywanie materiałów, dokumentów i informacji na potrzeby prac komisji oraz Sejmiku Województwa we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz koordynacja nad terminowością przygotowywania w tym zakresie materiałów, dokumentów i informacji,
b) realizacja zadań związanych ze zwoływaniem, organizacją, przeprowadzaniem oraz odbywaniem sesji Sejmiku Województwa, w tym zawiadamianie radnych o terminach, planowanym porządku sesji oraz dystrybucja materiałów na sesje,
c) przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku Województwa wnoszonych przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa,
d) przygotowywanie dla Przewodniczącego Sejmiku Województwa materiałów niezbędnych do prowadzenia sesji Sejmiku Województwa,
e) sporządzanie i archiwizowanie dokumentów z działalności komisji oraz dokumentowanie i archiwizowanie dokumentacji z działalności Sejmiku Województwa, w tym w szczególności związanych z organizacją i odbywaniem sesji Sejmiku Województwa,
f) obsługa we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi rozpatrywania przez Sejmik Województwa należących do jego kompetencji skarg, wniosków, petycji oraz obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych,
g) koordynowanie przygotowywania planów pracy komisji i Sejmiku Województwa oraz sprawozdań z ich realizacji,
h) prowadzenie rejestru oraz zbioru uchwał, opinii i wniosków komisji oraz rejestru i zbioru uchwał Sejmiku Województwa,
i) monitorowanie stanu realizacji uchwał i wniosków komisji oraz uchwał Sejmiku Województwa,
j) zapewnianie przekazywania uchwał Sejmiku Województwa odpowiednio organom nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego,
k) udostępnianie materiałów lub dokumentów z prac albo wyciągów z protokołów Sejmiku Województwa lub jego organów właściwym komórkom organizacyjnym oraz wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym;
2) pomoc radnym w wykonywaniu mandatu radnego oraz innych funkcji pełnionych w ramach mandatu radnego;
3) obsługa spraw związanych ze zgłaszanymi przez radnych interpelacjami i zapytaniami oraz udzielanymi na nie odpowiedziami, w tym monitorowanie terminowości udzielania odpowiedzi;
4) prowadzenie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez radnych;
5) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej oraz organizacyjno-technicznej spraw związanych z:
a) przyznawaniem Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego,
b) nadawaniem Honorowego Obywatelstwa Województwa Łódzkiego,
c) przyznawaniem Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury;
6) prowadzenie spraw związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów do Sejmiku Województwa oraz związanych ze zmianami w składzie radnych w czasie trwania kadencji, w tym współdziałanie z właściwymi organami wyborczymi oraz delegaturami Krajowego Biura Wyborczego i obsługa administracyjno-techniczna Wojewódzkiej Komisji Wyborczej;
7) redagowanie, aktualizowanie i publikowanie odpowiednich informacji, w tym aktów prawnych, imiennych wykazów głosowań radnych, interpelacji i zapytań radnych oraz udzielanych odpowiedzi i innych dokumentów związanych z działalnością komisji i Sejmiku Województwa odpowiednio w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Sejmiku lub w Intranecie;
8) udostępnianie Zarządowi Województwa i komórkom organizacyjnym terminarza oraz odpowiednio tematyki lub projektów dokumentów dotyczących posiedzeń komisji i sesji Sejmiku Województwa.

1) obsługa administracyjno-techniczna klubów radnych i radnych;
2) współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi przy organizacji wyjazdów krajowych i zagranicznych Przewodniczącego Sejmiku Województwa, radnych oraz przy przyjmowaniu krajowych i zagranicznych delegacji przybywających do Sejmiku Województwa lub Przewodniczącego Sejmiku Województwa;
3) prowadzenie ewidencji podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych i pracowników Kancelarii Sejmiku;
4) przygotowywanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym rozliczeń podróży służbowych radnych i pracowników Kancelarii Sejmiku;
5) prowadzenie spraw związanych z organizacją szkoleń, seminariów, narad i spotkań informacyjnych dla radnych;
6) wykonywanie czynności, prowadzenie rozliczeń oraz sporządzanie dokumentacji niezbędnej do wypłaty diet dla radnych;
7) wykonywanie czynności administracyjno-kancelaryjnych związanych z członkostwem Województwa a w szczególności z udziałem Przewodniczącego Sejmiku Województwa w pracach Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej;
8) obsługa kancelaryjno-biurowa oraz organizacyjno-techniczna rady programowej czasopisma samorządowego;
9) prowadzenie analizy i sprawozdawczości oraz przekazywanie danych dotyczących radnych do GUS lub innych jednostek;
10) obsługa bieżącej działalności administracyjnej, technicznej oraz finansowoorganizacyjnej Kancelarii Sejmiku oraz Sejmiku Województwa, z uwzględnieniem obowiązujących w Urzędzie Marszałkowskim procedur;
11) przygotowywanie projektu planu finansowego Kancelarii Sejmiku z uwzględnieniem działalności Sejmiku Województwa, oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania planu finansowego;
12) monitorowanie realizacji budżetu Kancelarii Sejmiku oraz prowadzenie ewidencji wydatków;
13) przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie i prowadzenie ich ewidencji;
14) sporządzanie pod względem formalnym dokumentów finansowych, opisywanie dokumentów finansowych i przekazywanie ich do komórki organizacyjnej właściwej ds. finansowych celem dalszej realizacji;
15) przygotowywanie projektów umów związanych z realizacją zadań Kancelarii Sejmiku;
16) prowadzenie spraw związanych z zakupami materiałów, sprzętu i zaopatrzenia dla realizacji zadań Kancelarii Sejmiku, w tym kwiatów, upominków, pamiątek w związku z przygotowywaniem lub obsługą logistyczną oficjalnych spotkań z reprezentacyjnym udziałem Przewodniczącego Sejmiku Województwa;
17) obsługa administracyjno-techniczna wydarzeń, spotkań, narad, posiedzeń, sesji itp., odbywających się w pomieszczeniach znajdujących się na I i II piętrze Urzędu Marszałkowskiego będących w dyspozycji Kancelarii Sejmiku, w tym obsługa rezerwacji z uwzględnianiem zabezpieczenia dostępności sal i pomieszczeń dla potrzeb komisji i Sejmiku Województwa;
18) współpraca z komórkami organizacyjnymi właściwymi ds. obsługi informatycznej, medialnej, technicznej w zakresie dotyczącym w szczególności systemu informatycznego obsługującego proces głosowań, nagłośnienia, transmitowania i utrwalania obrad Sejmiku Województwa oraz ich publicznego udostępniania, oraz zapewniającymi informacji i pomocy radnym w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i poczty elektronicznej.

1) prowadzenie spraw związanych z kontaktami Sejmiku, w tym szczególnie Przewodniczącego Sejmiku Województwa, z mediami, organizacjami pozarządowymi, społecznymi i innymi;
2) opracowywanie materiałów informacyjnych i sprawozdawczych z działalności Sejmiku, komisji i Przewodniczącego Sejmiku Województwa;
3) organizacja konferencji prasowych;
4) przygotowywanie dla mediów komunikatów i ogłoszeń Sejmiku Województwa;
5) archiwizacja i analiza informacji prasowych w celu zajęcia stanowiska w trybie reakcji na krytykę prasową;
6) przygotowywanie sprostowań i odpowiedzi jako oficjalnych reakcji na krytykę prasową;
7) inicjowanie kontaktów z prasą i udostępnianie jej informacji o działalności Sejmiku oraz komisji istotnych dla opinii publicznej;
8) przygotowywanie pism okolicznościowych (np. życzeń, gratulacji, kondolencji) oraz projektów wystąpień dla Przewodniczącego Sejmiku Województwa oraz w imieniu Sejmiku Województwa;
9) wyjaśnianie prasie powodów odmowy udzielenia informacji oraz podanie w tej kwestii uzasadnienia prawnego;
10) przygotowywanie informacji dotyczących działalności Sejmiku Województwa oraz komisji do publikacji na stronach internetowych, BIP, w Newsletterze oraz w czasopiśmie samorządowym.
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 09:51
Osoba modyfikująca: Rafał Andrzejczak
Ostatnio zmieniany: 12.09.2023 - 15:06