Ogłoszenie Konkursu dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI,Poddziałania VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 7 lutego 2020 roku przyjął Uchwałą nr 118/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20.

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, ogłasza Konkursu dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Wnioski można składać w terminie od 25 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku (w godz. 08:00-15:00).

Wnioski o dofinansowanie projektów za pomocą generatora wniosków można przesyłać do IOK w terminie od dnia 25 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku godz. 23:59.

 

W ramach Konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

a)      budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej,

b)      prace budowalne w celu przystosowania istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych,

c)      inwestycje przyczyniające się do tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych.

W ramach w/w typów projektów, wyłącznie jako element projektu zgodnego z celem działania VI.2, mogą być realizowane:

-           inwestycje związane z zakupem wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,

-           inwestycje polegające na zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z realizowanym projektem,

-           inwestycje odnoszące się do dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kulturalnej (w tym zakup sprzętu i wyposażenia),

-           kampanie promujące ofertę turystyczną.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

1.      Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020,

2.      Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020,

3.      Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu,

4.      Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR),

5.      Regulaminu Konkursu wraz z załącznikami.

Czytany 405 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  10.02.2020 - 10:04
Osoba modyfikująca: Kacper Krzysztofik
Ostatnio zmieniany: 10.02.2020 - 10:18