Zmiana Regulaminu Konkursu dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20 w ramach Poddziałania VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej.

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż przedłuża termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 do dnia 30 kwietnia 2020 r. W związku z powyższym zmianie uległ także termin rozstrzygnięcia konkursu z września 2020 r. na październik 2020 r.

Ponadto dokonano korekty technicznej w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu w celu zachowania spójności z Załącznikiem nr 3: Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, który został wskazany na stronie internetowej: www.rpo.lodzkie.pl w zakładce "Informacja o naborze" oraz do którego odnoszą się zapisy Regulaminu konkursu w § 1 pkt 1 lit. g) oraz w § 6 pkt 3.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 17.03.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 103 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  17.03.2020 - 14:43
Osoba modyfikująca: Kacper Krzysztofik
Ostatnio zmieniany: 17.03.2020 - 15:16