Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20.

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ 2014 – 2020, zgodnie z zapisami z art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, informuje o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 16.02.2021
Czytany 366 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  16.02.2021 - 13:05