Informacja o projektach wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20.

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Uchwałą nr 136/21 z dnia 15 lutego 2021 roku wybrał do dofinansowania 8 projektów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz utworzył listę rezerwową dla projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 16.02.2021
Czytany 367 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  16.02.2021 - 13:13