Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr RPLD.03.01.02-IZ.00-10-001/21.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014 - 2020 zgodnie z zapisami z art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 informuje o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla naboru nr RPLD.03.01.02-IZ.00-10-001/21 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej III Transport Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Czytany 186 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  28.06.2022 - 14:11