Informacja o projektach wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.03.01.02-IZ.00-10-001/21

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Uchwałą nr 601/22 z dnia 27 czerwca 2022 roku wybrał do dofinansowania 2 projekty, które uzyskały najwyższą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPLD.03.01.02-IZ.00-10-001/21 w ramach Osi priorytetowej III Transport Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 28.06.2022
Czytany 372 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  28.06.2022 - 14:52