Informacja o wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie dla naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/15, Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie.

Informacja o wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie nr WND-RPLD-03.02.01-10-0002/22 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno, złożonego przez Województwo Łódzkie w ramach naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działania III.2 Drogi, Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 04.11.2022
Czytany 86 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  04.11.2022 - 11:46
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 07.11.2022 - 13:37