Konsultacje w sprawie Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

OGŁOSZENIE

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

 

 

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o:

a) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b) Urzędzie Marszałkowskim – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

I. Cel konsultacji:

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag organizacji na temat projektu Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.

II. Przedmiot konsultacji:

Projekt Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

III. Termin konsultacji:

Konsultacje prowadzone będą od 9 października 2020 roku do 23 października 2020 roku.

IV. Forma konsultacji:

Konsultacje prowadzone będą:

a) w formie pisemnej poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłaszania uwag, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia:

1) drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź;

3) osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego (parter, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź).

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza zgłaszania uwag do Urzędu Marszałkowskiego. Uwagi nadesłane po terminie mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.

b) w formie konsultacji z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego w sprawie projektu Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

V. Zasięg terytorialny prowadzonych konsultacji:

Uwagi do projektu Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności prowadzące działalność na terenie województwa łódzkiego.

VI.

W celu potwierdzenia przeprowadzenia konsultacji sporządza się informację zawierającą m.in. liczbę organizacji biorących udział w danej formie konsultacji. Powyższa informacja oraz wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, na stronie serwisu internetowego Urzędu Marszałkowskiego dla organizacji pozarządowych (www.ngo.lodzkie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia konsultacji, tj. do 22 listopada 2020 r.

 

VII.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Zasadach konsultacji przyjętych Uchwałą Nr LIX/1613/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w obszarach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

VIII.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Sejmikowi Województwa Łódzkiego w formie części Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

IX.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów samorządu województwa.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 09.10.2020
Czytany 52 razy
Osoba publikująca :  Barbara Orłowska
Data publikacji:  09.10.2020 - 07:14
Osoba modyfikująca: Barbara Orłowska
Ostatnio zmieniany: 09.10.2020 - 07:31
//todo move to script