Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-001/20, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0002/20, pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV” złożony przez Gminę Parzęczew został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 523/21 z dnia 28.05.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 10 328 320,94 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 31.05.2021
Czytany 149 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  31.05.2021 - 12:24