Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-002/22, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury– ZIT

Projekt nr RPLD.06.01.01-10-0001/23 pn. „Rozwój kultury w Gminie Koluszki”  złożony przez Gminę Koluszki został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 769/23
z dnia 21 sierpnia 2023 roku.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 22.08.2023
Czytany 174 razy
Osoba publikująca :  Gabriela Sokołowska
Data publikacji:  22.08.2023 - 15:08