Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2025-2030 z uwzględnieniem lat 2031-2036 wraz z załącznikami

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) oraz Uchwały nr 931/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2023 r. ogłasza się, co następuje:

Przystępuje się do opracowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2025 - 2030 z uwzględnieniem lat 2031 - 2036 wraz z załącznikami: Planem inwestycyjnym oraz Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego.

Projekt dokumentu opracowany zostanie zgodnie z Działem III ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.). Przedmiotem ww. projektu dokumentu będzie:

 1. analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami;
 2. prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami;
 3. przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami;
 4. kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami;
 5. harmonogram, określenie wykonawców i sposobu finansowania oraz przewidywane koszty zadań wynikających z przyjętych kierunków działań;
 6. wskazanie instalacji komunalnych na obszarze województwa łódzkiego;
 7. plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych;
 8. informacja o strategicznej ocenie oddziaływania planu na środowisko;
 9. ocena, w jaki sposób plan wspiera działania zmierzające do osiągnięcia celów i spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami;
 10. określenie sposobu monitorowania i oceny wdrażania planu;
 11. streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Zgodnie z art. 35 ust. 9 ustawy o odpadach warunkiem dopuszczalności finansowania budowy, rozbudowy lub modernizacji instalacji przeznaczonych do przetwarzania odpadów komunalnych ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest ich ujęcie w Planie inwestycyjnym. Warunek ten nie dotyczy instalacji do recyklingu odpadów.

Informuje się o możliwości zgłaszania planowanych inwestycji i działań w zakresie gospodarki odpadami, na formularzu zamieszczonym na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w zakładce ogłoszenia/komunikaty w formie pliku Excel, w terminie do dnia 30.11.2023 r. (liczy się data nadania). Wniosek należy złożyć pisemnie w wersji papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Środowiska, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź lub poprzez platformę ePUAP na adres skrytki: /umwl/skrytka i dodatkowo w wersji edytowalnej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Sprawę prowadzi Wydział Polityki Ekologicznej, tel: 42 291 97 80, 42 663 34 95.

Komunikat o terminie, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków do projektu dokumentu i pozostałych załączników zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.lodzkie.pl.

Dodatkowe informacje

 • Data ogłoszenia: 02.11.2023

Pobierz załącznik:

Czytany 607 razy
Osoba publikująca :  Anna Traczyk
Data publikacji:  02.11.2023 - 07:20
Osoba modyfikująca: Anna Traczyk
Ostatnio zmieniany: 22.11.2023 - 12:36