Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim.

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Lista instalacji komunalnych oraz instalacji planowanych do budowy, modernizacji lub rozbudowy.

Lista instalacji komunalnych oraz instalacji planowanych do budowy, modernizacji lub rozbudowy prowadzona przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

W myśl art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, ze zm.), w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), marszałek województwa, prowadzi w Biuletynie Informacji Publicznej,   listę:

  1. funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach,
  2. instalacji komunalnych planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji.

Dotychczasowe regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. instalacje RIPOK), funkcjonujące na terenie województwa łódzkiego, zapewniające mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części  do odzysku lub składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych – stały się instalacjami komunalnymi.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), straciła moc Uchwała Nr XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” (Dz. Urz. Woj. Łódz.- z 2017 r., poz. 3160).

Załącznik: Lista instalacji.pdf

Instrukcja obsługi BIP

Informacja o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów - Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Dzia

W związku z pojawieniem się w ramach Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej wolnych środków finansowych w wysokości 3 639 995,01 PLN IZ RPO WŁ zwróciła się do Wnioskodawcy - Powiatu Łódzkiego Wschodniego z propozycją podwyższenia dofinansowania projektu nr WND-RPLD.07.03.00-10-0013/18 do pierwotnie wnioskowanej kwoty dofinansowania, tj. 3 544 912,63 PLN. Wnioskodawca wyraził zgodę na zmianę wartości dofinansowania realizowanego projektu.

Ponadto Instytucja Zarządzająca RPO WŁ zwróciła się do Wnioskodawcy, którego projekt znajdował się na pierwszym miejscu listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania (stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały nr 815/19 z dnia 11 czerwca 2019 r.), czy nadal wyraża chęć uzyskania dofinansowania dla projektu nr WND-RPLD.07.03.00-10-0002/18 złożonego przez Powiat Sieradzki. Wnioskodawca zrezygnował z możliwości uzyskania dofinansowania projektu.

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik „Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów - Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020”, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do Uchwały oraz uchyla się załącznik nr 2 „Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów - Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej”.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: środa, 14 sierpień 2019
Czytany 52 razy Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  14.08.2019 - 12:52

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji