Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Informacja o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów - Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Dzia

W związku z pojawieniem się w ramach Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej wolnych środków finansowych w wysokości 3 639 995,01 PLN IZ RPO WŁ zwróciła się do Wnioskodawcy - Powiatu Łódzkiego Wschodniego z propozycją podwyższenia dofinansowania projektu nr WND-RPLD.07.03.00-10-0013/18 do pierwotnie wnioskowanej kwoty dofinansowania, tj. 3 544 912,63 PLN. Wnioskodawca wyraził zgodę na zmianę wartości dofinansowania realizowanego projektu.

Ponadto Instytucja Zarządzająca RPO WŁ zwróciła się do Wnioskodawcy, którego projekt znajdował się na pierwszym miejscu listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania (stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały nr 815/19 z dnia 11 czerwca 2019 r.), czy nadal wyraża chęć uzyskania dofinansowania dla projektu nr WND-RPLD.07.03.00-10-0002/18 złożonego przez Powiat Sieradzki. Wnioskodawca zrezygnował z możliwości uzyskania dofinansowania projektu.

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik „Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów - Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020”, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do Uchwały oraz uchyla się załącznik nr 2 „Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów - Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej”.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: środa, 14 sierpień 2019
Czytany 16 razy Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  14.08.2019 - 12:52

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji