Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-003/18 w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1 Niskoemi

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0001/19, pn. „Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki”. złożony przez Gminę Aleksandrów Łódzki został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1201/19 z dnia 22.08.2019 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 9 999 533,28 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 23.08.2019
Czytany 87 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  23.08.2019 - 10:08