Informacja o umowach o dofinansowanie projektów, zawartych w sierpniu 2019 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 - w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 R

W sierpniu 2019 roku, w ramach naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 - Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, zawarto umowy o dofinansowanie projektów z beneficjentami:

  • „AIKIDO IRIMI SYGIT DOJO” Marek Sygitowicz,
  • Gmina Nieborów.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 30.08.2019
Czytany 52 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  30.08.2019 - 09:18