Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów, zawartych w sierpniu 2019 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 - w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 R

W sierpniu 2019 roku, w ramach naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 - Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, zawarto umowy o dofinansowanie projektów z beneficjentami:

  • „AIKIDO IRIMI SYGIT DOJO” Marek Sygitowicz,
  • Gmina Nieborów.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: piątek, 30 sierpień 2019
Czytany 18 razy Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  30.08.2019 - 09:18

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji