Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Informacja o podwyższeniu dofinansowania dla projektu Gminy Wolbórz wybranego do dofinansowania na obniżonym poziomie w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru Nr RPLD.07.04.02-IZ.00-10-001/16 – Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych

W związku z pojawieniem się w ramach Poddziałania VII.4.2 Edukacja przedszkolna wolnych środków finansowych w wysokości 1 137 957,00 PLN, IZ RPO WŁ podjęła w dniu 2 września 2019 r. uchwałę nr 1239/19 podnoszącą dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu” do poziomu 85 % kosztów kwalifikowalnych, tj. z kwoty 695 697,18 PLN do kwoty 1 833 654,18 PLN (wnioskowana wartość dofinansowania ww. projektu). Wnioskodawca wyraził zgodę na zmianę wartości dofinansowania projektu.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: środa, 04 wrzesień 2019
Czytany 11 razy Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  04.09.2019 - 14:33

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji