Informacja o podwyższeniu dofinansowania dla projektu Gminy Wolbórz wybranego do dofinansowania na obniżonym poziomie w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru Nr RPLD.07.04.02-IZ.00-10-001/16 – Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych

W związku z pojawieniem się w ramach Poddziałania VII.4.2 Edukacja przedszkolna wolnych środków finansowych w wysokości 1 137 957,00 PLN, IZ RPO WŁ podjęła w dniu 2 września 2019 r. uchwałę nr 1239/19 podnoszącą dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu” do poziomu 85 % kosztów kwalifikowalnych, tj. z kwoty 695 697,18 PLN do kwoty 1 833 654,18 PLN (wnioskowana wartość dofinansowania ww. projektu). Wnioskodawca wyraził zgodę na zmianę wartości dofinansowania projektu.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 04.09.2019
Czytany 50 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  04.09.2019 - 14:33