Informacja o podwyższeniu dofinansowania dla projektu Gminy Sławno wybranego do dofinansowania na obniżonym poziomie w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru Nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/16 – Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,

W związku z pojawieniem się w ramach Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna wolnych środków finansowych, IZ RPO WŁ uchwała nr 1240/19 z dnia 2 września 2019 r. podwyższyła dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” z kwoty 201 572,85 PLN do kwoty pierwotnie wnioskowanej, tj. 1 507 981,41 PLN (74,90 % kosztów kwalifikowanych projektu). Wnioskodawca wyraził zgodę na zmianę wartości dofinansowania projektu.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 04.09.2019
Czytany 52 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  04.09.2019 - 14:36