Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-001/19 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0001/19, pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce”. złożony przez Gminę Brójce został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1264/19 z dnia 10.09.2019 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 246 500,00 PLN

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 11.09.2019
Czytany 99 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  11.09.2019 - 09:16
Osoba modyfikująca: Kacper Krzysztofik
Ostatnio zmieniany: 11.09.2019 - 09:31