Informacja o wyborze projektów do dofinansowania w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/19 Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 1372/19 z dnia 8 października 2019 r. wyłonił projekty do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów – Osi priorytetowej V Ochrona środowiska Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 14.10.2019
Czytany 98 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  14.10.2019 - 11:43