Ogłoszenie Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.05.01.01-IZ.00-10-001/18, Poddziałanie V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.05.01.01 IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach  Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom Poddziałanie V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 
Wnioski o dofinansowanie projektów należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:
  1. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
  2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
3.     Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 22/18
z dnia 9 stycznia 2018r.,
Załączniki:
1.     Regulamin Konkursu Zamkniętego
2.     Załączniki do Regulaminu Konkursu:
- Załącznik nr I Wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
- Załącznik nr II Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie,
- Załącznik nr III Wzór umowy o dofinansowanie projektu,
- Załącznik nr IV Kryteria wyboru projektów,
- Załącznik nr V Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu,
   - Załącznik nr VI Zasady przygotowania Studium Wykonalności

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 29.01.2018

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji