ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2, usytuowanego w budynku położonym w Warcie, przy ul. Sieradz

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż,
samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2,
usytuowanego w budynku położonym w Warcie, przy ul. Sieradzkiej, 6
dla którego przetarg pierwszy odbył się w dniu 29. 10. 2013 roku
 
Lokal usytuowany jest na parterze budynku wolnostojącego, wielolokalowego, posadowionego na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr. 344 w obrębie 12. m. Warta, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą nr SR1S/00055383/2. Budynek przyłączony do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz posiada ogrzewanie lokalne.
Lokal mieszkalny nr 2, stanowiący własność Województwa Łódzkiego, usytuowany jest na parterze; składa się  z pokoju i kuchni, o łącznej powierzchni użytkowej 24,40 m2. Przynależy do niego 1/3 powierzchni łazienki (2,8  m2), posiadającej wejście ze wspólnego korytarza. Z lokalem związany jest udział we własności części wspólnych nieruchomości, wynoszący 16/1000 części.
Lokal nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.
Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu27. 01. 2014 r. o godzinie12.00.
Cena wywoławcza     15.000 zł                       Wadium       1.500 zł
 
Przetargi odbędą się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
 
·         przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg –Warta”.
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do głównego księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 312.
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 21 stycznia 2014 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:
 
·         wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·         wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 16 do dnia 21 stycznia 2014 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 115, dokonają następujących czynności:
 
·          przedstawią dokument tożsamości;
·          przedstawią dowód wpłaty wadium;
·          dostarczą dokument nadania numeru NIP (osoby prowadzące działalność gospodarczą);
·          dostarczą odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
·          dostarczą stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·          zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·          złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·          pobiorą numerupoważniający do uczestnictwa w przetargu.
 
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości z określonym oferentem będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Organizator może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 18.12.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 2416 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  18.12.2013 - 08:59