ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych, nr 17 i 21, położonych w Warcie, przy ul. Sieradzkiej 3, dla których przetargi odbyły się w dniu 31 .03. 2015 r. i 06. 07. 2015 r.

Przedmiotem sprzedaży są dwa niezasiedlone lokale mieszkalne, stanowiące własność Województwa Łódzkiego, usytuowane na parterze dwupiętrowego budynku wielolokalowego, posadowionego na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 245/18, w obrębie 12 miasta Warta, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą nr SR1S/00055381/8. Budynek jest przyłączony do sieci energetycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz posiada lokalne centralne ogrzewanie.
Lokal nr 17 składa się z pokoju, kuchni i łazienki, o łącznej powierzchni 25,72 m2, oraz piwnicy o powierzchni 8,97 m2. Do lokalu przynależy udział w części wspólnej nieruchomości, w wysokości 24/1000 części.
Lokal nr 21 składa się z przedpokoju, pokoju, kuchni i łazienki, o łącznej powierzchni 29,40 m2, oraz piwnicy o powierzchni 8,96 m2. Do lokalu przynależy udział w części wspólnej nieruchomości, w wysokości 26/1000 części.
Lokale są po remoncie. Nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani nie stanowią przedmiotu żadnych zobowiązań.
Sprzedaż jest obciążona podatkiem VAT, w wysokości 8%.

Przetarg odbędzie się w dniu 7. 12. 2015 r.

Otwarcie licytacji dla lokalu nr 17 nastąpi o godzinie 10.00.
Cena wywoławcza 35.000 zł netto Wadium 3.500 zł

Otwarcie licytacji dla lokalu nr 21 nastąpi o godzinie 11.00.
Cena wywoławcza 40.000 zł netto Wadium 4.000 zł

Cenę nabycia lokalu będzie stanowić cena wylicytowana w przetargu,
powiększona o podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetargi odbędą się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:

• przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Warta, lok. nr …..”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej;
• w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do Wydziału Finansowo-Księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 202.

W przypadku uczestnictwa w więcej niż jednym przetargu, należy wnieść wadium do każdego z nich i odpowiednio opisać je przy przelewie.
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 01. 12. 2015 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.

Wadium uczestnika, który wygra przetarg:

• wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
• wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia lokalu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 26 listopada do 1 grudnia 2015 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:

• przedstawią dokument tożsamości;
• przedstawią dowód wpłaty wadium;
• dostarczą aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
• dostarczą stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego (pełnomocnicy uczestników przetargu);
• zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
• złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
• otrzymają numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu.

Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości określonemu oferentowi będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Pobierz załącznik:

Czytany 1376 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  02.11.2015 - 08:20
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 02.11.2015 - 08:25