Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na stanowisko: dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach, ul. Batorego 64d, dla którego organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego

I. Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1041 ze zm.),  a w szczególności:
 
1)  ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli;
2)  ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą;
3)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4)  uzyskała:
a)  co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b)  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)  w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
5)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6)  nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
7)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8)  nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9)  nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 1529);
 
II. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia wymagania określone w §7 ust. 2 ww. rozporządzenia.
 
 
III. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki;
2)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego lub stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
4)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.3;
5)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)    oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
7)    oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
8)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione w trybie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332).
9)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
10)oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
11)oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
12)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 1529);
13)oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
14)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
IV. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane; w przypadku kserokopii dokumentów, winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 
 
V. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem korespondencyjnym (i numerem telefonu) oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach”, w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego bądź w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź al. Piłsudskiego 8, XIII piętro, sekretariat pok. 1302  w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na:
- stronie internetowej www.bip.lodzkie.pl,
- w miejscu ogólnodostępnym – na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8.
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do tut. Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej i podlegają zwrotowi.
 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Łódzkiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie listownej.
 
Kandydat na konkurs zgłasza się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 03.07.2015
Czytany 1770 razy
Osoba publikująca :  Dorota Komar
Data publikacji:  03.07.2015 - 07:55