Konkurs na stanowiska PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH (Izby Przyjęć i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej) w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

ogłasza konkurs na stanowiska:

- PIELĘGNIAREK  ODDZIAŁOWYCH:

 1. Izby Przyjęć,
 2. Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej.

Kandydaci zgłaszający się na konkurs proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu
na niektóre stanowiska kierownicze w pomiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018. 393 t.j.) tj.:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, w tym dokument prawa wykonywania zawodu (oryginały lub odpisy potwierdzone notarialnie),
 3. opisany przebieg pracy zawodowej,
 4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność
  z oryginałem przez kandydata (na wniosek podmiotu lub komisji konkursowej obowiązek przedstawienia oryginałów dokumentów),
 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem - zgodnie z ustawą

Realizując obowiązek wynikający z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych będzie Dyrektor WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

- Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury konkursu na określone stanowisko Pielęgniarki oddziałowej w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby biorące udział w obsłudze oraz przeprowadzeniu konkursu – tj.  osoby działające w imieniu Dyrektora Szpitala, osoby zatrudnione w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,  biorący udział przy obsłudze konkursu oraz Członkowie  Komisji Konkursowej.

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania
    konkursowego. W przypadku wszczęcia procedury zmierzającej do stwierdzenia nieważności konkursu  okres ten zaczyna biec od dnia zakończenia tej procedury.

- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

- Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- Informujemy, że  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym brania udziału
w konkursie – zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Niepodanie danych wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą spowoduje nie rozpatrzenie przez Komisję Konkursową zgłoszonej kandydatury.

 

Kandydaci na ww. stanowisko powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 ze zm.) tj.:

 

 

                   Wymagane kwalifikacje

Liczba lat pracy
w zawodzie

lub inne dodatkowe kwalifikacje

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo

1 rok w szpitalu

- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka

1 rok w szpitalu

- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

3 lata w szpitalu

- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny

4 lata w szpitalu

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

5 lat w szpitalu

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny2) (W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.)

7 lat w szpitalu

 

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego

91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5,

 budynek administracji pok. 16

na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego,
a także adnotację o treści:

„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

………………………………………. (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem)

w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego  w Łodzi”.

 • Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur najpóźniej w ciągu 60 dni od dnia zakończenia składania ofert.
 • Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

     Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, budynek administracji, II piętro, sala konferencyjna.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, można uzyskać w Sekretariacie Dyrekcji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego
w Łodzi

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru: WSS.NO.3.2019
 • Data ważności: 17.06.2019
 • Data ogłoszenia: 03.06.2019
Czytany 283 razy
Osoba publikująca :  Natalia Garczyńska
Data publikacji:  03.06.2019 - 12:12
Osoba modyfikująca: Natalia Garczyńska
Ostatnio zmieniany: 03.06.2019 - 12:16