Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

 

Dyrekcja Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim,

ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski  w porozumieniu
z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ogłasza

 

konkurs na stanowisko

 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego
Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika

w Piotrkowie Trybunalskim

( II OGŁOSZENIE )

 

Kandydaci zgłaszający się na konkurs proszeni są o składanie dokumentów określonych
w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
(t.j. Dz. U. 2018, poz. 393 ze zm.) tj.:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
  w tym dokument prawa wykonywania zawodu (oryginały lub odpisy potwierdzone  notarialnie),
 • opisany przebieg pracy zawodowej,
 • inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za    zgodność z oryginałem przez kandydata (na wniosek podmiotu lub komisji konkursowej obowiązek przedstawienia oryginałów dokumentów),
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

oraz posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 ze zm.) tj.:

 

                   Wymagane kwalifikacje            

Liczba lat pracy
w zawodzie
lub inne dodatkowe

kwalifikacje

tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo

1 rok w szpitalu

tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka

1 rok w szpitalu

licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

3 lata w szpitalu

licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny

4 lata w szpitalu

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

5 lat w szpitalu

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny (w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.)

7 lat w szpitalu

Oferty należy składać do dnia 10 października 2019 r. w zamkniętych kopertach  pod adresem:

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski lub osobiście w Sekretariacie Szpitala do godz. 1400

z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego Samodzielnego Szpitala
Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15,
97-300 Piotrków Trybunalski” oraz podaniem imienia, nazwiska oraz adresu do korespondencji
i numeru telefonu kontaktowego.

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – najpóźniej w terminie 60 dni od dnia zakończenia składania ofert.
Miejsce rozpatrzenia kandydatur - Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, 14 dni przed terminem postępowania konkursowego.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym oraz Dziale Ekonomicznym

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Dział Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu: 44 6480306 w godz. 800 – 1400

 

Realizując obowiązek wynikający z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych będzie Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
  w Piotrkowie Trybunalskim
 • Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury konkursu na Stanowisko
  Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego  Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie    Trybunalskim, ul. Rakowska 15.
 • Odbiorcami danych osobowych będą osoby biorące udział w obsłudze oraz przeprowadzeniu konkursu –
  tj. osoby działające w imieniu Dyrektora Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w   Piotrkowie Trybunalskim osoby zatrudnione w  niniejszym zakładzie biorący udział przy obsłudze konkursu  oraz członkowie Komisji Konkursowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone,    a po upływie tego okresu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W przypadku wszczęcia procedury zmierzającej do stwierdzenia nieważności konkursu okres ten zaczyna biec od dnia zakończenia tej procedury.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Samodzielny Szpital Wojewódzki nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa   trzeciego
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Informujemy, że  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym brania udziału w konkursie –zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Niepodanie danych wymaganych, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, spowoduje nie rozpatrzenie przez Komisję Konkursową zgłoszonej kandydatury.

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru: SSW.VI.111/20/2019
 • Data ważności: 10.10.2019
 • Data ogłoszenia: 30.09.2019
Czytany 267 razy
Osoba publikująca :  Natalia Garczyńska
Data publikacji:  30.09.2019 - 08:57