Konkurs na stanowisko DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach

Uprzejmie informuję, iż w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Komisja konkursowa postanowiła zwiesić procedurę konkursową na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach.


Zarząd Województwa Łódzkiego

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12

Zarząd Województwa Łódzkiego na stanowisko objęte procedurą konkursową poszukuje osoby, która:

1.     posiada wykształcenie wyższe,

2.     posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,

3.     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

4.     nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane

 • dobra znajomość rynku usług medycznych i systemu ochrony zdrowia;
 • znajomość zagadnień dotyczących działalności podmiotów leczniczych;
 • umiejętność podejmowania strategicznych decyzji i konsekwencja w działaniu.

Kandydaci posiadający wymagane kwalifikacje powinni przedłożyć:

 1.    Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.

2.    Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska tj. dotyczące posiadanego wykształcenia i stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę potwierdzające staż pracy).

3.    Opisany przebieg pracy zawodowej.

4.    Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

5.    Informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu.

6.    Koncepcję funkcjonowania i rozwoju SPZOZ na najbliższe 6 lat.

7.    Oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

8.    Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

9.    Oświadczenie o pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

10. Oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, iż jest mi znana treść ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2399) i z dniem objęcia stanowiska dyrektora szpitala obowiązują mnie zakazy wymienione w art. 4 ww. ustawy”.

11.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z konkursem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata.
Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1)   przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko kierownicze, na które zgłosiła Pani /zgłosił Pan swoją ofertę,

2)   przeniesienia danych do archiwum i wypełniania obowiązków archiwizacyjnych,

3)   prowadzonych audytów, kontroli lub postępowań wyjaśniających –o ile cele te będą powiązane z celami, o których mowa w pkt 1) i 2),

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 41 ust. 2 pkt 6) ustawy o samorządzie województwa w związku z przepisami:

·         ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

·         rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,

·         ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a w przypadku doprecyzowania w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw obowiązków pracodawcy –również w związku z przepisami tych aktów.

Pracodawca nie żąda podania innych danych niż wynikające z ww. przepisów, gdyby jednak kandydat podał dobrowolnie takie dane, podstawą ich przetwarzania będzie zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach przeprowadzenia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego podległego Samorządowi Województwa Łódzkiego i jego dokumentacji.

 • Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:

·         organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów  prawa (np. organy kontroli) dostawcy systemów informatycznych i usług IT,

·         operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję od pracodawcy,

·         wnioskujący o udzielenie informacji publicznej lub o udzielenie informacji  sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania wyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowiązek udzielenia takiej informacji przewidują właściwe przepisy prawa.

·         użytkownicy Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie imienia i nazwiska osoby wyłonionej w procedurze konkursowej.

 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich”  stanowiącym załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sporządzania ich kopii oraz prawo ich sprostowania jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niepodanie wymaganych danych skutkuje brakiem możliwości zgłoszenia swojej kandydatury oraz nawiązania stosunku pracy lub nieskorzystaniem z przysługujących uprawnień –jeśli podanie danych warunkuje ustalenie tych uprawnień.
 • Administrator danych osobowych nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Tryb składania ofert

Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać drogą listowną w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data wpływu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Polityki Zdrowotnej

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8,

z napisem na kopercie: „Konkurs na stanowisko dyrektora SPZOZ PABIAN-MED w Pabianicach”. Na kopercie należy również umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres
i numer telefonu kontaktowego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie do dwóch miesięcy od daty zakończenia składania ofert. O terminie rozmów z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach, będą udostępnione
w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Prośbę o materiały można składać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru: PZI.2111.13.2019
 • Data ważności: 03.03.2020
 • Data ogłoszenia: 18.02.2020
Czytany 1504 razy
Osoba publikująca :  Natalia Garczyńska
Data publikacji:  18.02.2020 - 13:19
Osoba modyfikująca: Renata Bergier
Ostatnio zmieniany: 06.04.2020 - 09:37