Zapytania ofertowe - aktywne (2)

22.11.2023 - 15:07

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.087.11.2023.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • Wykonawca:
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
  • pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”,
  • podpisane oświadczenie o braku wykluczenia.
  • Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy:
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
  • pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”,
  • podpisane oświadczenie o braku wykluczenia.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 13 grudnia 2023 roku do godz. 16.00

20.11.2023 - 11:19

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ASVI.1333.112.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym

 • Termin wykonania zamówienia *

  10 dni

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (wzór oświadczenia w załączeniu)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  11.12.2023r. godz. 10:00