Zapytania ofertowe - aktywne (4)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBIII.0442.9.1.2019.HM
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 27-30.10.2019 r. 
 • Miejsce wykonania zamówienia * Uniejów
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 31.05.2019 r. g.16.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBI.0631.29.2019.ŁŚ
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 8 czerwca 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Centrum  Zarządzania Szlakiem Konnym, ul. Wycieczkowa 86 w Łodzi
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Informacja o wymaganych dokumentach znajduje się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * 29.05.2019 r. godz.12:00
Usługa wynajmu pomieszczeń wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji jednodniowego posiedzenia dla członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w dniu 17.06.2019 r. w Łodzi

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRIV.420.7.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 17.06.2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * (Miasto Łódź – posiedzenie ma być zorganizowane w promieniu 4 km od siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego tj. al. Piłsudskiego 8 w Łodzi).
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 55%
 • Kryteria oceny ofert: inne 30 pkt. lokalizacja
  15 pkt. miejsca parkingowe
 • Termin składania ofert * 28.05.2019 r. godz. 12:00
UWAGA!!
W zapytaniu pojawiła się zmiana treści.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/9/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Nie później niż w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

  Termin określa Wykonawca.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miejsce dostawy zamówienia: 90-113 Łódź, ul. Traugutta 25 (magazyn Departamentu Sportu i Turystyki).
  Rozładunek po stronie Wykonawcy.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Do oferty cenowej należy dołączyć:
  - fragment mapy województwa łódzkiego wraz z legendą
  - informacja o terminie realizacji zamówienia.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne -  20 % termin wykonania zamówienia
  -  20 % czytelność mapy

   
  Za czytelność mapy Zamawiający rozumie sposób prezentacji mapy, dostosowanie wielkości czcionki, nasycenie barw, rozmiar symboli oraz ich wygląd.
   
   
  Zasady i tryb oceny ofert:
  - końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert, zgodnie ze wzorem:
   
  Lp = C + T + M
   
   
  gdzie:
  Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
  C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Cena”
  T – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Termin”
  M - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Czytelność mapy”
   
  Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający będzie zaokrąglał wynik do dwóch miejsc po przecinku.
  Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów: oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt – w kryterium „Cena” 60 pkt, w kryterium „Termin” 20 pkt i 20 pkt w kryterium „Czytelność mapy”.
  Liczba punktów w każdym z kryteriów wyliczona zostanie zgodnie z poniższymi wzorami:
   
  a)     kryterium „Cena”:
   
  C = Cmin / Cb x 60 pkt
   
  gdzie:
  C – oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie w kryterium „Cena”
  Cmin – oznacza Cenę brutto oferty, z oferty z najniższą ceną spośród ocenionych ofert
  Cb – oznacza Cenę brutto oferty z ocenianej oferty
   
  b)    kryterium „Termin”:
   
  Ocena ofert w ramach niniejszego kryterium dokonana będzie według następującego schematu:
  - termin realizacji zamówienia od 22 do 30 dni – 0 pkt
  - termin realizacji zamówienia od 15 do 21 dni – 10 pkt
  - termin realizacji zamówienia 14 dni i poniżej 14 dni – 20 pkt
   
  c)     kryterium „Czytelność mapy”:
   
  Za czytelność mapy Zamawiający rozumie sposób prezentacji mapy, dostosowanie wielkości
  czcionki, nasycenie barw, rozmiar symboli oraz ich wygląd:
  - bardzo dobra czytelność mapy – 20 pkt
  - dobra czytelność mapy – 10 pkt
  - słaba czytelność mapy – 0 pkt
 • Termin składania ofert * 29 maja 2019 r. godz. 12:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji