Porządek obrad XI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

Porządek obrad XI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

24 września 2019 roku (wtorek), godz. 12.00

Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,

Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro

 


  1. Otwarcie XI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
  2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  3. Przyjęcie protokołu z X sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

           5.1.zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii   Skłodowskiej-Curie w Zgierzu (Druk Nr 5.1.);

           5.2.w sprawie wskazania miasta Bełchatów, na terenie którego może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM (Druk Nr 5.2.);

           5.3. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dróg wojewódzkich Nr 707 i Nr 726 w Rawie Mazowieckiej (Druk Nr 5.3.);

           5.4.w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za rok 2019 i rok 2020 (Druk Nr 5.4.);

          5.5.w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 5.5.);

         5.6.w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok (Druk Nr 5.6.);

        5.7.zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.7.),

        5.8. przyjęcia Stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podjęcia działań w celu przywrócenia komunikacji tramwajowej na trasie Łódź - Zgierz - Ozorków (Druk Nr 5.8)

        5.9. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej (Druk Nr 5.9.);

        5.10. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej (Druk Nr 5.10.);

        5.11. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej (Druk Nr 5.11.);

        5.12. w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.12.).

6.Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.

7.   Interpelacje i zapytania.

8.   Wolne wnioski.

9.   Komunikaty.

10. Zamknięcie XI Sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Czytany 821 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  16.09.2019 - 09:37
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 22.10.2019 - 15:16