Porządek obrad LV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 28 marca 2023 r.

Porządek obrad LV sesji
Sejmiku Województwa Łódzkiego
odbywającej się w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi,ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 122,
w dniu 28 marca 2023 roku (wtorek), godz. 13.00

 

1. Otwarcie LV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
5.1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok (Druk Nr 5.1);
5.2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.2);
5.3. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku (Druk Nr 5.3);
5.4. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Łódzkiego 2025 za 2022 rok (Druk Nr 5.4);
5.5. w sprawie rozpatrzenia skargi (Druk Nr 5.5);
5.6. w sprawie rozpatrzenia petycji (Druk Nr 5.6);
5.7. w sprawie rozpatrzenia petycji (Druk Nr 5.7);
5.8. w sprawie wniosku organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców dotyczącego wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy (Druk Nr 5.8).

6. Sprawozdanie Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania uchwały nr XL/506/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. za 2022 rok (Druk Nr 6).
7. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 za 2022 rok (Druk Nr 7).
8. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy za 2022 rok (Druk Nr 8).
9. Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” za rok 2022 (Druk Nr 9).
10. Informacja o stanie realizacji programu działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego” za rok 2022 (Druk Nr 10).
11. Informacja dotycząca Rynku Pracy w Województwie Łódzkim w 2022 r. (Druk Nr 11).
12. Sprawozdanie z działalności komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego za 2022 rok (Druk Nr 12).
13. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski.
16. Komunikaty.
17. Głosowanie projektów uchwał od Druku Nr 5.1 do Druku Nr 5.8:
5.1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok (Druk Nr 5.1);
5.2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.2);
5.3. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku (Druk Nr 5.3);
5.4. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Łódzkiego 2025 za 2022 rok (Druk Nr 5.4);
5.5. w sprawie rozpatrzenia skargi (Druk Nr 5.5);
5.6. w sprawie rozpatrzenia petycji (Druk Nr 5.6);
5.7. w sprawie rozpatrzenia petycji (Druk Nr 5.7);
5.8. w sprawie wniosku organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców dotyczącego wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy (Druk Nr 5.8).

18. Zamknięcie LV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 385 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  22.03.2023 - 10:51