Zapytania ofertowe - nieaktywne (1359)

31-03-2020 13:03

Z uwagi na panującą epidemię Zamawiający dopuszcza dostarczenie kart sim i urządzeń dostępowych za pomocą firm kurierskich. W takim przypadku sporządzenie protokołu  odbioru  odbędzie się po sprawdzeniu zgodności dostawy z przedmiotem zamówienia.

 

Uwaga: Zmieniony został formularz do zapytania

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/5/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  znajduje się w załączniku do zapytania.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upłynie 3 kwietnia 2020 r. o godzinie 10:00.

13-03-2020 16:03

Wykonanie kontroli finansowej z audytem realizacji umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym oraz świadczenie usług doradczych

Usługa polega na:

1.    wykonaniu Kontroli finansowej z Audytem realizacji umów o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym zawartych przez Województwo Łódzkie z Operatorem: POLREGIO sp. z o.o., o której mowa w Załączniku nr 1 pkt 1;

2.    świadczeniu usług doradczych na wniosek Zamawiającego, w okresie po zakończeniu Kontroli finansowej z Audytem, o których mowa w Załączniku nr 1 pkt 2.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.8065.6.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego nr IFIV.8065.6.2020

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin wykonania zamówienia:

  a)    wykonanie kontroli finansowej z audytem - w terminie do 12 czerwca 2020r.

  b)    świadczenie usług doradczych - w terminie do 28 sierpnia 2020r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce wykonania zamówienia: Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w Zapytaniu ofertowym nr IFIV.8065.6.2020.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane doświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określa Zapytanie ofertowe nr IFIV.8065.6.2020

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  40% doświadczenie

 • Termin składania ofert *

  Do dnia 03 kwietnia 2020r. godz. 18:00

   

  Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

   

  Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego pytania dotyczące zapytania ofertowego za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.

  W przypadku, gdy Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wykonawców zostaną one umieszczone na stronie www.bip.lodzkie.pl

  Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

  Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej powiadomi o dokonaniu tej czynności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści informację na stronie internetowej.

  Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnych umów.

13-03-2020 16:03

 Wykonanie kontroli finansowej z audytem realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym oraz świadczenie usług doradczych.

Usługa polega na:

1.    wykonaniu Kontroli finansowej z Audytem realizacji umowy o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym zawartych przez Województwo Łódzkie z Operatorem: Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o., o której mowa w Załączniku nr 1 pkt 1;

2.    świadczeniu usług doradczych na wniosek Zamawiającego, w okresie po zakończeniu Kontroli finansowej z Audytem, o których mowa w Załączniku nr 1 pkt 2.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.8065.5.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego nr IFIV.8065.5.2020

 • Termin wykonania zamówienia *

  . Termin wykonania zamówienia:

  a)    wykonanie kontroli finansowej z audytem - w terminie do 12 czerwca 2020r.

  b)    świadczenie usług doradczych - w terminie do 28 sierpnia 2020r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce wykonania zamówienia: Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w Zapytaniu ofertowym nr IFIV.8065.5.2020.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane doświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określa Zapytanie ofertowe nr IFIV.8065.5.2020

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  40% doświadczenie

 • Termin składania ofert *

  Do dnia 03 kwietnia 2020r. godz. 18:00

   

  Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

   

  Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego pytania dotyczące zapytania ofertowego za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.

  W przypadku, gdy Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wykonawców zostaną one umieszczone na stronie www.bip.lodzkie.pl

  Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

  Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej powiadomi o dokonaniu tej czynności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści informację na stronie internetowej.

   Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnych umów.

11-03-2020 15:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/001/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie 31 dni od podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie zrealizowane we wskazanych w umowie i OPZ lokalizacji

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upłynie w dniu 16 marca 2020 r. o godzinie 10:00

10-03-2020 12:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/3/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  do 31 marca 2020r, do godziny 12:00.

05-03-2020 11:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBVII.0441.4.1.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  1) Zorganizowanie jednodniowego wydarzenia w formule konsultacji społecznych p.n. „Nowy koszyk energetyczny” w dniu 21 maja 2020 r.   i sporządzenie raportu podsumowującego to wydarzenie w terminie 5 dni roboczych od  dnia wydarzenia.

  2) Opracowanie wspólnej metodologii planów działania dla całego konsorcjum projektu DeCarb
  - do 30 września 2020 r.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w organizacji wydarzenia w formie konsultacji społecznych  (termin/godziny spotkania).

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  25% - doświadczenie w zakresie sporządzania analiz, ekspertyz lub innych opracowań naukowych z obszaru energetyki

  15% - doświadczenie w zakresie organizacji wydarzeń w formie konsultacji/dialogu społecznego, moderowanych dyskusji, konferencji, sympozjów

 • Termin składania ofert *

  26 marca 2020 r., godzina: 12.00

04-03-2020 12:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/2/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  14 dni od dnia dokonania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga,
  aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  26 marca 2020 do godziny 12:00

28-02-2020 15:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBI.0633.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr  1

 • Termin wykonania zamówienia *

  od dnia podpisania umowy do 28 grudnia 2020 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź, teren Województwa Łódzkiego

 • Warunki udziału w zapytaniu

   Wykonawca zobowiązany jest podać adres magazynu oraz przedstawić dokumentację zdjęciową miejsca magazynowania oraz drogi dojazdowej.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 % cena
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Brak

 • Termin składania ofert *

  do 20 marca 2020 r. do g.23:59

19-02-2020 13:02

Dodatkowe informacje

 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  W okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (załącznik nr 1 do umowy) wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 12.03.2020r. do godz. 10:00

11-02-2020 11:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PB.VII.0441.9.1.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  10-12.03.2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane oświadczenia i dokumenty znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie w organizacji wydarzeń o charakterze międzynarodowym typu: wizyty studyjne, spotkania, konferencje - 35%

  Kryterium środowiskowe (wykorzystanie niskoemisyjnego autobusu, spełniającego normy ekologiczne EURO V lub VI) - 5%

 • Termin składania ofert *

  21.02.2020 r. - godz. 12.00

Strona 1 z 136