Zapytania ofertowe - nieaktywne (1649)

16.11.2022 - 13:38

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.272.7.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (załącznik nr 1 do umowy) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  24.11.2022r. godz. 10:00

03.11.2022 - 15:11

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/24/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Świadczenie usług hostingu poczty elektronicznej przez okres od 1.01.2023r. do 31.12.2025 r. na zasadach szczegółowo określonych w załączniku nr 1.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego- al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 25.11.2022 r. o godz. 12:00

25.10.2022 - 13:17

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ŚRI.721.3.77.2022.BK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 30 listopada 2022 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • Wypełniony Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  • Wypełniony Załącznik nr 2 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
  • Wypełniony Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług w celu potwierdzenia warunku udziału w zapytaniu ofertowym.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  8.11.2022 r. do godz. 10:00

24.10.2022 - 13:57

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ASIV.272.5.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.

  Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Ofertę można składać na jedną lub dwie części zamówienia.

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31.12.2023 r. lub do wyczerpania kwoty łącznego wynagrodzenia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (Załącznik nr 2) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  15.11.2022r. godz. 10:00  22.11.2022r. godz. 10:00

19.10.2022 - 13:42

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/25/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia,

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miasto Łódź

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca wypełnia arkusz ilościowo – techniczny i składa w formie elektronicznej poprzez aplikację na stronie www. Składana oferta powinna zawierać cenę brutto.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  09.11.2022 godz.12:00

18.10.2022 - 13:17

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/26/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga,
  aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 10 listopada 2022 r. o godz. 1200.

17.10.2022 - 14:54

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMIV.0441.24.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  1 stycznia 2023 - 31 grudnia 2023 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dom Łódzki w Brukseli (Lodzkie House) - siedziba Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, Square Marie Louise 2, 1000 Bruksela

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  07.11.2022 r.

05.10.2022 - 13:46

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/20/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca wypełnia załącznik nr 1: arkusz ilościowo – techniczny i składa w formie elektronicznej poprzez aplikację na stronie www.

  Składana oferta powinna zawierać cenę brutto.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  27.10.2022r. godz. 12:00

28.09.2022 - 13:40

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPIV.2403.244.2022.MMK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  listopad/grudzień

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  online

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • Oferta musi zawierać następujące dokumenty podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy:
  • Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
  • Wykaz osób (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
  • Wykaz usług (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
  • Pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y
   uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * %50
 • Kryteria oceny ofert: inne

  15% jakość

  35% trener

 • Termin składania ofert *

  20.10.2022r do godz. 12.00

19.09.2022 - 11:26

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ASIV.272.3.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 i Nr 2a do umowy

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 12.12.2022r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
  Załącznik Nr 2 - Formularz Ofertowy
  Załącznik Nr 2a do umowy - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

  Dokumenty i oświadczenia podpisuje osoba upoważniona, składane są wraz z ofertą w formie scanu za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.
  Złożenie oferty w Zapytaniu Ofertowym następuje wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dla niniejszego Zapytania Ofertowego oraz załączenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  10.10.2022r. do godz. 10:00

Strona 1 z 165