Zapytania ofertowe - nieaktywne (1180)

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFIII/002/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Hosting - 12 miesięcy
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódż
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  termin realizacji modyfikacji-  20%

  dostępność - 20%

 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 14 marca 2019 roku, o godz. 15:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.8065.7.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * do dnia 14 grudnia 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Województwo Łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Znajdują się w zapytaniu ofertowym
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne spełnienie warunków, które znajdują się w zapytaniu ofertowym
 • Termin składania ofert * do dnia 12 marca 2019 r. do godziny 16:00

  Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRIX.45.20.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Wykonanie kampanii promocyjnej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Internecie na portalach/serwisach/stronach o zasięgu regionalnym i lokalnym na obszarze województwa łódzkiego. Opis Przedmiotu Zmówienia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 • Termin wykonania zamówienia * II-IV kw. 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * województwo łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu  O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy prowadzą działalność w zakresie usług kampanii w Internecie.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  1. Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków wskazanych w Zapytaniu na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne Liczba kliknięć (wejść na podstronę www.rpo.lodzkie.pl) = 40%
 • Termin składania ofert * 18.03.2019 r. godz. 10.00
  1. Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji. Oferty złożone w inny sposób i/lub po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRIX.45.19.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Świadczenie usług tłumaczenia na język migowy przez osoby biegle posługujące się językiem migowym dla Sieci Punktów Informacji Funduszy Europejskich w województwie łódzkim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 • Termin wykonania zamówienia * 12 miesięcy od daty podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * województwo łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu

  O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy zgłoszą tłumaczy posiadających minimum Certyfikaty T1 tłumacza migowego wydane przez Polski Związek Głuchych.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku posiadania Certyfikatu T1, ze wskazaniem tłumaczy posiadających ww. certyfikat, który będą świadczyć usługi w ramach umowy.
  2. Przedstawienie listy spotkań i szkoleń w 2018 roku, w czasie których wykonawca świadczył usługi tłumaczenia migowego.
  3. Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Liczba tłumaczeń migowych podczas spotkań i szkoleń w 2018 r. - 40%

 • Termin składania ofert * 15.03.2019 r. godz. 10.00
  1. Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji. Oferty złożone w inny sposób i/lub po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRIX.45.21.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Świadczenie usługi realizacji kampanii promocyjnej w środkach transportu publicznego szynowego o zasięgu regionalnym dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 • Termin wykonania zamówienia * Kwiecień 2019 – 13 grudnia 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * województwo łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu

  O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy prowadzą działalność w zakresie usług transportu publicznego szynowego o zasięgu regionalnym na obszarze województwa łódzkiego.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  1. Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków wskazanych w Zapytaniu na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne Liczba pasażerów w IV kwartale 2018 = 40%
 • Termin składania ofert * 15.03.2019 r. godz. 10.00
  1. Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji. Oferty złożone w inny sposób i/lub po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RŚII.3026.29.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 7 dni od dnia podpisania zamówienia
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zespół Parków Krajobrazowych Województwa łodzkiego - Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy ul. Piotrkowska 106, Moszczenica 97-310
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wykonawca wypełnia załączony arkusz ilościowo - gatunkowy i składa w formie elektronicznej poprzez aplikację na stronie www
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 07.03.2019r. o godz. 15:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPVII/5/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Na czas określony 12 miesięcy liczony od dnia rozpoczęcia świadczenia
  usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej z zastrzeżeniem że w przypadku wyczerpania
  kwoty określonej w § 7 ust. 1 Umowy przed upływem tego terminu Umowa o świadczenie usług
  telekomunikacyjnych wygasa z dniem wyczerpania tej kwoty.
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej stanowiących przedmiot niniejszej
  umowy nastąpi od dnia 25.04.2019 r. do dnia 25.04.2020 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 2 – formularza ofertowego
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 08.03.2019 do godziny 12.00.
  12.03.2019 do godziny 10.00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFIII/001/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 6 marca 2019r., o godz 9.00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPIV.2403.43.2019.MK
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Kwiecień 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne Jakość szkolenia 30%
  Doświadczenie trenera 20%
 • Termin składania ofert * 08.03.2019 r., godz. 10.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRI.052.4.1.1.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Wykonanie oraz dostawa 2 szt. roll-up oraz 50 szt. identyfikatorów w ramach projektu pn. „Introducing service innovation into product-based manufacturing companies” – THINGS+, realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 22.03.2019
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Formularz Ofertowy
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 4 marca 2019, godzina 10:00
Strona 1 z 118

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji