Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), informuję, iż:

  • Administratorem danych osobowych, w zależności od przedmiotu sprawy jest odpowiednio Marszałek Województwa Łódzkiego albo Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.
  • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie przetwarzanych danych osobowych pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres siedziby Administratora.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia petycji na podstawie ustawy
    o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
  • dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
  • operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję.

5)    Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6)    Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskiwania z nich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 17 i 18 RODO.

7)    Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

8)    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania.

Czytany 5328 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  16.08.2018 - 10:54
Osoba modyfikująca: Joanna Szyburska
Ostatnio zmieniany: 29.07.2020 - 10:41