Jak złożyć petycję

NADAWCA PETYCJI
Petycje mogą być złożone przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
Petycja może być złożona w interesie:

  • publicznym,
  • podmiotu wnoszącego petycję,
  • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 
ADRESAT PETYCJI
Petycję składa się do organu władzy publicznej a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
 
PRZEDMIOT PETYCJI
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
 
SPOSÓB WNIESIENIA PETYCJI
Petycję składa się:
Osobiście:
do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź - parter, (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00)
Pocztą:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
Drogą elektroniczną:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
  • oznaczenie adresata petycji,
  • wskazanie przedmiotu petycji.

 
Anonimy nie będą rozpatrywane. Petycja musi być podpisana:

  • składaną listownie podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca,
  • składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 
ROZPATRYWANIE PETYCJI
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Adresat petycji ma obowiązek poinformować podmiot wnoszący petycję - listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem.
Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.
Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę nadawcy petycji.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
 
OPŁATY
Złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat.
 
Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1195).
Rozpatrywanie petycji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbywa się na podstawie Zarządzenia Nr 30/20 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia „Procedury organizacji przyjmowania, przekazywania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego”.
 

Czytany 2700 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  16.10.2015 - 10:02
Osoba modyfikująca: Joanna Szyburska
Ostatnio zmieniany: 29.07.2020 - 10:56