Informacja o projektach wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Uchwałą nr 743/21 z dnia 10 sierpnia 2021 roku wybrał do dofinansowania 8 projektów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oraz utworzył listę rezerwową projektów wybranych do dofinansowania.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 11.08.2021
Czytany 432 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  11.08.2021 - 14:58
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 11.08.2021 - 15:17