Informacja o wyborze do dofinansowania trzech projektów z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20.

W celu rozdysponowania pozostałej kwoty (która w miesiącu sierpniu wyniosła 5 569 137,42 PLN) zwrócono się do kolejnych wnioskodawców z „Listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020”. Z uwagi na fakt, iż wnioskodawca Gmina Miasto Zgierz, zrezygnował z realizacji ww. inwestycji, podjęto decyzję o usunięciu projektu nr RPLD.06.02.01-10-0036/20 z Listy rezerwowej.

Do dofinansowania wybrano następujące projekty: nr RPLD.06.02.01-10-0012/20 złożony przez Agencję Wydarzeń Artystycznych „Pro Cinema” ”Kino Charlie” Sławomir Fijałkowski, nr RPLD.06.02.01-10-0013/20 złożony przez Gminę Warta oraz nr RPLD.06.02.01-10-0025/20 złożony przez Gminę Rawa Mazowiecka.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 09.09.2021
Czytany 170 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  09.09.2021 - 14:44