Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 roku, mających na celu rozwój kapitału społecznego i intelektualnego województwa łódzkiego za pomocą wzbogacenia oferty edukacyjno-wychowawczej województwa łódzkiego, umożliwiającej kształtowanie i wzmacnianie kompetencji kluczowych zwiększających wydajność, innowacyjność i konkurencyjność mieszkańców regionu, realizowanych poprzez:
1) rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich wśród mieszkańców województwa łódzkiego zakładających organizowanie inicjatyw o charakterze historyczno-patriotycznym, promujących polską tradycję i symbole narodowe, w tym konkursów poświęconych symbolice narodowej oraz wiedzy historycznej;
2) kształtowanie umiejętności porozumiewania się w językach obcych oraz umiejętności uczenia się za pomocą:
a) organizowania zajęć językowych, konkursów oraz obozów językowych i wycieczek promujących w języku obcym bogactwo przyrody, historii i sztuki województwa łódzkiego itp.,
b) działań związanych z promocją idei kształcenia się przez całe życie,
c) organizowania inicjatyw mających wpływ na poprawę wyników w nauce oraz wykształcenie postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach, w tym zajęcia dot. nowoczesnych metod dydaktycznych w zakresie myślenia projektowego, prowadzenia zajęć z efektywnego zarządzania czasem, planowania, koncentracji, gimnastyki umysłu, motywacji, samokształcenia itp.;
3) rozwijanie kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych poprzez:
a) organizowanie praktycznych zajęć związanych z zawodami deficytowymi w województwie łódzkim oraz działań promujących kształcenie zawodowe wśród mieszkańców województwa łódzkiego,
b) prowadzenie zajęć promujących i kształtujących myślenie matematyczne (logiczne i przestrzenne),
c) propagowanie edukacji przez szachy w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie województwa łódzkiego w celu rozwijania myślenia logicznego i przyczynowo-skutkowego oraz naukowego poprzez stawianie tez i ich udowadnianie,
d) stymulowanie współpracy między szkołami zawodowymi, a pracodawcami na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w regionie.

Najważniejsze informacje o konkursie:

• wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu witkac.pl
• suma środków do rozdysponowania w konkursie - 50 000 zł
• maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 10 000 zł
• wymagany wkład własny - 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania)
• do kiedy trwa nabór ofert - do 26 stycznia 2022 r. do godziny 23:59:59
• do 02 lutego 2022 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
• kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 22 kwietnia 2022 r.
• od kiedy można realizować zadania - od 25 kwietnia 2022 r. (do 31 grudnia 2022 r.)
• w przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny

Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursach i wypełniając ofertę:

• można złożyć tylko jedną ofertę w konkursie
• w punkcie III.6. oferty należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego
• w punkcie VI oferty „Inne informacje” należy wskazać w jaki sposób w ramach realizacji zadania publicznego zapewniona będzie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami (przykładowy zapis: „W ramach zadania zobowiązujemy się do zapewnienia jego dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696). W indywidualnych przypadkach, gdy ze względów technicznych lub prawnych zapewnienie dostępności, o której mowa w art. 6 jest niemożliwe, zobowiązujemy się do zapewniania dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7.”)
• w przypadku, gdy koszt zakupu rzeczy ruchomej w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekracza 5 000 zł, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tego kosztu zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych
• w przypadku, gdy koszty administracyjne w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekraczają 10 % wnioskowanej dotacji, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 29.12.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 672 razy
Osoba publikująca :  Bartłomiej Pielas
Data publikacji:  29.12.2021 - 10:58
Osoba modyfikująca: Bartłomiej Pielas
Ostatnio zmieniany: 29.12.2021 - 11:09