Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Działania XIII.3 REACT-EU dla zdrowia. Nabór nr RPLD.13.03.00-IZ.00-10-003/22.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 ogłasza nabór dla wniosku o dofinansowanie projektu pn.: ,,Przebudowa wraz z rozbudową  i wyposażeniem pomieszczeń  w pawilonie D Szpitala  Chorób Płuc  im.  Bł.  O. Rafała Chylińskiego w Łodzi  dla potrzeb rehabilitacji pulmonologicznej pacjentów, w tym dla pacjentów po przebytym COVID-19’’. Numer naboru w trybie pozakonkursowym to: RPLD.13.03.00-IZ.00-10-003/22.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem m.in. następujących dokumentów:

Materiały pomocnicze:

- „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe”

- „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020”

- „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Poradnik dla osób realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania”

- „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz informacje w zakresie promocji na stronie www.rpo.lodzkie.pl

- Lista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 08.06.2022
Czytany 110 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  08.06.2022 - 14:00