Ogłoszenie Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.03.04.00-IZ.00-10-001/22, Działanie III.4 Transport kolejowy

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.03.04.00-IZ.00-10-001/22 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej III Transport Działanie III.4 Transport kolejowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wnioski o dofinansowanie projektów należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
  • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
  • Regulaminu Konkursu Zamkniętego wraz z załącznikami.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 15.11.2022
Czytany 48 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  15.11.2022 - 10:28