Ogłoszenie Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/23, Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/23 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wnioski o dofinansowanie projektów należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

  1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
  2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
  3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
  4. Regulaminu Konkursu Zamkniętego wraz z załącznikami.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 22.02.2023
Czytany 106 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  22.02.2023 - 13:49