Zapytania ofertowe - nieaktywne (1650)

28.06.2021 - 15:39

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/04/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie maksymalnie 90 dni od podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone zgodnie z zapisami OPZ i umowy.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  - termin wykonania 30%

 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upływa w dniu 26.07.2021 r., o godz. 10:00.

28.06.2021 - 15:05

UWAGA ZMIANA

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający wymaga wykonania naprawy sześciu masztów telekomunikacyjnych zlokalizowanych w: m. Zgierzu, Wilczkowice- Gm. Łęczyca, Biała -gm. Zgierz, Dalików - gm. Dalików, Wartkowice - Gm. Wartkowice, Chociszew - gm. Parzęczew (dokładna lokalizacja poszczególnych masztów zostanie wskazana w dokumentacji projektowej, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy)

 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/06/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie maksymalnie 90 dni od podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone zgodnie z zapisami OPZ i umowy.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  termin wykonania 30%

 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upływa w dniu  26.07.2021 r., o godz. 10:00

24.06.2021 - 08:31

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/33/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al.Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 14 lipca 2021 r. o godz. 12:00

18.06.2021 - 15:26

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMII.433.9.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  1 września 2021 r. - 31 sierpnia 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Tomaszów Mazowiecki

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Formularz cenowy

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 30 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Lokalizacja - 30 %

  Ilość nośników reklamowych - 15 %

  Czas umieszczenia nośników reklamowych (długość kampanii) - 15 %

  Dodatkowe elementy reklamy zaproponowane przez Wykonawcę  - 10 %

 • Termin składania ofert *

  25 czerwca do godziny 12:00

18.06.2021 - 15:19

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMII.433.9.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  1 września 2021 r. - 31 sierpnia 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Wieluń

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Formularz cenowy

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 30 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Lokalizacja - 30 %

  Ilość nośników reklamowych - 15 %

  Czas umieszczenia nośników reklamowych (długość kampanii) - 15 %

  Dodatkowe elementy reklamy zaproponowane przez Wykonawcę  - 10 %

 • Termin składania ofert *

  25 czerwca 2021 r. do godziny 12:00

18.06.2021 - 15:09

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMII.433.9.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  1 września 2021 r. - 31 sierpnia 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Piotrków Trybunalski

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Formularz cenowy

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 30 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Lokalizacja - 30 %

  Ilość nośników reklamowych - 15 %

  Czas umieszczenia nośników reklamowych (długość kampanii) - 15 %

  Dodatkowe elementy reklamy zaproponowane przez Wykonawcę  - 10 %

 • Termin składania ofert *

  25 czerwca 2021 r. do godziny 12:00

17.06.2021 - 13:51

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji, scenariusza oraz wyprodukowanie spotu promocyjnego, o długości 90 sekund, poświęconego operacjom zrealizowanym na terenie województwa łódzkiego ze środków PROW 2014-2020, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do projektu umowy.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RRIV.433.39.2021.AW
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia zawarcia umowy do dnia 15 października 2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Teren województwa łódzkiego.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego), którzy:

  - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - należycie wykonali (zakończyli) co najmniej 2 usługi/zamówienia, z których każda polegała na produkcji filmu promocyjnego lub spotu promocyjnego o długości minimum 90 sekund (każdy);

  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Złożona przez Wykonawcę oferta musi zawierać:

  • Formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do  zapytania ofertowego,
  • Wykaz usług - stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
  • Wykaz osób  - stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
  • Załączone przykłady zrealizowanych dwóch filmów/ spotów promocyjnych, o długości minimum 90 sekund każdy - zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego, dostarczone Zamawiającemu za pośrednictwem sieci Internet.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 40%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Jakość  - 60%

 • Termin składania ofert *

  9 lipca 2021 r. godz. 12:00

17.06.2021 - 12:20

Przedmiotem zamówienia jest wynajem na potrzeby wystawców wodoodpornych, stabilnych, jednobarwnych spójnych kolorystycznie namiotów wystawienniczych, umożliwiających wydzielenie łącznie 100 stoisk wystawienniczych wraz z wyposażeniem, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RRIV.433.38.2021.KC
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  22 sierpnia 2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Leśny Zakład Doświadczalny, ul. Leśna 5b, 95-06 Rogów

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Na całość oferty składa się następujący dokument:

  - załącznik nr 2 "Formularz ofertowy" do zapytania ofertowego.

  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

   9 lipca 2021 r. godz. 12:00

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

17.06.2021 - 11:29

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/03/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie 36 miesięcy od podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

   Termin składania ofert upływa w dniu 12.07.2021 r. o godz. 10:00

16.06.2021 - 16:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMII.433.9.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  1.09.2021 - 31.08.2023

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Bełchatów

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Formularz cenowy

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 30%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  30% - lokalizacja

  15% - ilość nośników reklamowych

  15% - czas umieszczenia nośników reklamowych (długość kampanii)

  10% - dodatkowe elementy reklamy zaproponowane przez Wykonawcę

 • Termin składania ofert *

  25.06.2021 do godziny 12:00