Zapytania ofertowe - nieaktywne (1535)

14-01-2021 12:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/01/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie 30 dni od podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone zgodnie z zapisami OPZ i umowy.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 18.02.2020  r. o godz. 1000.

11-01-2021 13:01

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na dostawę licencji programu antywirusowego AS/ASVI/1/2021

1. Czy zamawiający udostępni i usunie hasła zabezpieczające z posiadanego programu antywirusowego, a tam gdzie jest możliwość usunie program za pomocą konsoli zarządzającej programu ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 1.

2. Czy racji tego, iż program ESET Endpoint Protection Advanced, nie obsługuje systemu iOS, zamawiający jest skłonny usunąć ten zapis ?

Zamawiający rezygnuje z wymogu instalacji programu na systemie iOS.

3. Czy zamawiający chce zainstalować ESET Endpoint Protection Advanced, na urządzeniach z systemem Android ? – jeżeli tak, to czy zamawiający jest w stanie mniej więcej oszacować ilość takich urządzeń ??
Wiedza ta jest potrzebna w celu wyliczenia kosztów wdrożenia. Jeśli poprzednie pytanie potwierdza chęć instalacji ESET Endpoint Protection Standard na systemach Android to czy w przypadku małej ilość
urządzeń z systemem Android (do 10 urządzeń) zamawiający wyrazi zgodę na instalację programu antywirusowego przez Państwa przeszkolonego pracownika przy pełnym wsparciu inżyniera
wdrażającego ?

Zamawiający wyraża zgodę na instalację programu na urządzeniach z systemem Android przez przeszkolonego pracownika przy pełnym wsparciu inżyniera wdrażającego.

4. Jakie wersje AV mają Państwo obecnie i czy instalacja ich była wykonywana przez ActivDirectory ? Czy chcą Państwo wykonać instalacje przez samo ActivDirectory czy SCCM (System Center Configuration Manager) jeśli Państwo posiadają ?

Aktualnie posiadany program antywirusowy to Kaspersky Endpoint Security, Zamawiający nie posiada oprogramowania System Center Configuration Manager


5. Czy zamawiający posiada działającą i funkcjonującą konsolę centralnego zarządzania KAV, oraz czy posiada wszystkie hasła dostępowe do zainstalowanych komputerów ? Czy zamawiający przed wdrożeniem zobowiązuje się do wyłączenia wszystkich zabezpieczeń uniemożliwiających deinstalację KAV na stacjach końcowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada działającą konsolę centralnego zarządzania KAV oraz posiada dostępowe do komputerów na których ma zostać zainstalowany program antywirusowy. Zgodnie z załącznikiem nr 1 "...zamawiający udostępni wykonawcy lub usunie hasła zabezpieczające z posiadanego programu antywirusowego, a tam gdzie będzie taka możliwość usunie program za pomocą konsoli zarządzającej programu."

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/1/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 25 stycznia 2021 r. o godz. 1200.

07-01-2021 21:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ASIV.272.1.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do 31.12.2021r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (załącznik nr 2) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 29.01.2021r.  do godz. 12:00

16-12-2020 11:12

Uwaga: składanie oferty upłynie w dniu 08.01.2021 r., o godzinie 12:00

Odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 W Formularzu ofertowym i w Warunkach zamówienia Zamawiający wymaga doręczania przesyłek krajowych w dniu następnym do godziny 10:00 i do godziny 12:00. Wykonawca w swojej ofercie posiada usługę doręczenia do godziny 9:00 i do godziny 12:00. Wykonawca wnosi o zmianę godzin doręczania w przypadku wybrania jego oferty z godziny 10:00 na godzinę 9:00.

Odp.: Uwzględniając fakt, iż godzina jest godziną wcześniejszą niż ta ujęta przez Zamawiającego w Formularzu Ofertowym i w Warunkach Zamówienia w przypadku wybrania Państwa oferty godzina zostanie zmieniona na 9:00.

Pytanie nr 2 W Formularzu ofertowym Zamawiający wymaga zobowiązania się Wykonawcy do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Mając na uwadze stan pandemii i wprowadzoną kwarantannę narodową wnosimy o możliwość zawarcia umowy korespondencyjne lub elektronicznie (kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Odp.: Uwzględniając stan pandemii jak i kwarantannę narodową Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy korespondencyjnie lub elektronicznie.

Pytanie nr 3 W Formularzu ofertowym Zamawiający wymaga oświadczenia, że będzie związany ofertą na warunkach i przez cały czas wykazany w warunkach zamówienia. W warunkach zamówienia wskazany jest termin wykonania zamówienia, który w ocenie wykonawcy nie jest tożsamy z terminem związania ofertą. Wykonawca wnosi o wskazanie terminu związania ofertą.

Odp.: Zamawiający jako początek związania ofertą z Wykonawcą wskazuje 1.02.2021.

Pytanie nr 4 W warunkach zamówienia Zamawiający wymaga, aby zaoferowane ceny uwzględniały wszystkie koszty składające się na realizację zamówienia między innymi ubezpieczenia przesyłek oraz opakowań do pakowania przesyłek. Wykonawca oferuje ubezpieczenie przesyłek krajowych wliczone w opłatę za usługę do wartości 5 000,00 zł i opakowania firmowe dla przesyłek krajowych o masie do 1 kg z zawartością dokumentów oraz nośników danych po ich odpowiednim zabezpieczeniu. W przypadku przesyłek nadanych za granicę wykonawca oferuje opakowania firmowe „Document Pack” dla przesyłek o masie do 0,5 kg lub „Kilo Pack” dla przesyłek o masie do 1 kg z zawartością dokumentów, ubezpieczenie przesyłek zagranicznych nie jest wliczone w cenę przesyłki, stanowi dodatkową opłatę i uzależnione jest od sumy ubezpieczenia. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający uznaje wskazane warunki świadczenia za wystarczające.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że wskazane warunki świadczenia usługi są wystarczające.

Pytanie nr 5 W Projekcie umowy § 2 ust 1 i w warunkach zamówienia pkt 4 Zamawiający określa, że podstawę prawną niniejszej umowy stanowią Prawo pocztowe i umowy międzynarodowe. Wykonawca wnosi o dodanie pkt 3 w § 2 ust 1 o treści: „3. Regulaminy dotyczące przesyłek kurierskich, obowiązujące u Wykonawcy w dniu nadania przesyłek. Zmiany regulaminów, nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy, pod warunkiem opublikowania ich na stronie internetowej Wykonawcy”

Odp.: Regulamin świadczenia usług wynika z Prawa Pocztowego i jest jednym z załączników, który trzeba przedstawić podczas składania wniosku o wpis do rejestru. Zapis w projekcie umowy mówiący o podstawie prawnej honoruje więc tym samym Państwa regulamin. Zmiany w Państwa regulaminie nie stanowią więc konieczności wprowadzania aneksu do Umowy pod warunkiem opublikowania ich na stronie internetowej Wykonawcy. Reasumując zmiany np.: cen lub terminów dostarczenia będą honorowane przez Zamawiającego.

Pytanie nr 6 W Projekcie umowy § 4 ust. 4 i w zapytaniu ofertowym pkt 5 Zamawiający określa, że należności wynikające z faktur, Zamawiający regulować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na oryginale prawidłowo wystawionej faktury na Województwo Łódzkie - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, NIP 725-17-39-344 w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na: „Należności wynikające z faktur, Zamawiający regulować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na oryginale wystawionej faktury na Województwo Łódzkie - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, NIP 725-17-39-344 w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.”

Odp.: Termin 14 dni od daty doręczenia dokumentu do siedziby zamawiającego ma na celu ochronę płacącego przed ewentualnymi odsetkami za opóźnienie w płatnościach. Urząd jest niezwykle rozbudowaną organizacyjnie jednostką. Wpływa bardzo dużo korespondencji i siłą rzeczy proces doręczania ich do właściwej komórki może być wydłużony. Z naszego doświadczenia wynika, że niejednokrotnie (szczególnie w sytuacji epidemicznej) nawet okres pomiędzy wystawieniem faktury a jej doręczaniem do Urzędu jest bardzo długi. Obieg dokumentów w tak rozbudowanej jednostce dodatkowo angażuje czas.

Pytanie nr 7 W Projekcie umowy § 4 ust. 5 Zamawiający określa, że za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że takie określenie momentu zapłaty nie pozwala Wykonawcy swobodnie dysponować środkami za wykonane usługi – co jest niezgodne z orzecznictwem sądów w tej sprawie oraz uniemożliwia Wykonawcy monitorowanie terminowości płatności za świadczone usługi oraz naliczanie ewentualnych odsetek za zwłokę. Termin zapłaty należności cywilnoprawnych reguluje art. 454 Kodeksu cywilnego, który regulując miejsce wykonania zobowiązania traktuje także o chwili spełnienia świadczenia, co nie budzi wątpliwości chociażby ze względu na orzecznictwo Sądu Najwyższego. W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata dokonana jest dopiero z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m.in. prawidłowe monitorowanie rozliczania stron. Ze względu na to, że faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich wpływu na rachunek Wykonawcy, Wykonawca wnosi o zmianę określenia dnia zapłaty według powszechnie stosowanej formy w obrocie gospodarczym: „Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy”.

Odp.: uznanie daty obciążenia rachunku Urzędu jako datę zapłaty, podobnie jak w pytaniu nr 6, zabezpiecza interesy płacącego fakturę.

Pytanie nr 8 W związku z zapisami § 4 ust. 12 – 14 Projektu umowy Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów ust. 13 - 14 oraz zmianę zapisów ust. 12 w przypadku wybrania jego oferty na:, 1) Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy o którym mowa w ust. 1 jest rachunkiem wirtualnym (zwany dalej wirtualnym rachunkiem bankowym) i nie jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. 2) Wykonawca potwierdza, iż rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 1 jest powiązany z rachunkiem bankowym, który jest rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego oraz został umieszczony i będzie uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia Umowy w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm. dalej: Wykaz). 3) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach rachunków, o których mowa w ust. 1 i 3, w szczególności o wykreśleniu jego rozliczeniowego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT.

Odp.: Wzór umowy skierowany jest do wszystkich zainteresowanych ( wykonawców ). Po wyborze wykonawcy istnieje możliwość dostosowania wzoru umowy do sytuacji wykonawcy w porozumieniu z zamawiającym.

Przypadki takie będą rozważane indywidualnie.

Odpowiedź na zadane pytanie z dnia 07.01.2021 r.

Czy w kontekście §3 pkt. 5 umowy przy przedstawieniu najkorzystniejszej oferty możliwe jest korzystanie z podwykonawców - przewoźników krajowych i międzynarodowych np. InPost, DPD, DHL, GLS, FedEx ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym tj. nie wyraża zgody na powierzenie przedmiotu umowy innym podmiotom.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASIII/01/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin wykonania zamówienia będzie wynikał z zawartej umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Odbiór z siedziby zamawiającego na koszt Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby odbiory były realizowane bezpośrednio przez Wykonawcę be z pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upływa w dniu 07.01.2021 r., o godzinie 12:00.

  Uwaga: składanie oferty upłynie w dniu 08.01.2021 r., o godzinie 12:00

16-12-2020 08:12

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/008/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie 14 dni od podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone zgodnie z zapisami OPZ i umowy.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upłynie w dniu 12.01.2021 r., o godzinie 10:00.

27-11-2020 16:11

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMIV.0441.11.2020.KP
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dom Łódzki w Brukseli (Lodzkie House) - siedziba Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego  w Brukseli, Square Marie Louise 2, 1000 Bruksela

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  11.12.2020 r. (oferty proszę składać za pośrednictwem aplikacji webowej - poniżej)

25-11-2020 14:11

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/60/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Szczegóły w załączniku nr 1 

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź  

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 16.12.2020 roku o godz. 12:00

25-11-2020 09:11

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KMI.272.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Grudzień 2020r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  1. Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy (w formie scanu załączony za pośrednictwem niniejszej aplikacji) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną.

  2. Próbkę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, Biuro Podawcze (na parterze) - do dnia 04.12.2020 r. do godz. 12:00 (UWAGA: decyduje data i godzina wpływu próbki do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską) z dopiskiem: Próbka do zapytania ofertowego nr KMI.272.2.2020.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Jakość 40%

 • Termin składania ofert *

  Do 04.12.2020r. do godz. 12:00

24-11-2020 14:11

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/56/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 7 dni od dnia dokonania zamówienia, jednak nie później niż do 23.12.2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al.Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 9.12.2020 r. o godz. 12:00

24-11-2020 13:11

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/55/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 7 dni od dnia dokonania zamówienia jednak nie później niż do 23.12.2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 9.12.2020 r.  o godz. 12:00