Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Informacja o zmianie uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu z Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej)

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim podjęła uchwałę w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim, w zakresie zmiany nazwy w/w podmiotu z „Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim”, na „Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim”. Przedmiotowa uchwała weszła w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
Z uwagi na zmianę nazwy Wnioskodawcy, który pod nazwą „Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim” został wybrany do dofinansowania, w powyższym zakresie zmianie ulega załącznik nr 1 „Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-002/17 wniosków o dofinansowanie projektów - Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020”zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały nr 1333/18. Zapisy załącznika nr 2 „Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-002/17 wniosków o dofinansowanie projektów - Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020” pozostają bez zmian.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: środa, 03 październik 2018
Czytany 96 razy Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  03.10.2018 - 16:56

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji