Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Informacja na temat podniesienia poziomu dofinansowania dla projektu złożonego przez Województwo Łódzkie w ramach Działania I.1 Drogi.

W dniu 23 stycznia 2013 r. Uchwałą Nr 72/13 Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, zdecydował o podniesieniu dofinansowania dla projektu nr WND-RPLD.01.01.00-00-004/12 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 w miejscowości Rychłocice na odcinku od km 33+850 do km 35+200 z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wartę w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask – Widoradz Górny” złożonego przez Województwo Łódzkiego z kwoty 10 419 001,34 PLN do kwoty 12 919 732,82  PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 24.01.2013

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji