Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim.

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Lista instalacji komunalnych oraz instalacji planowanych do budowy, modernizacji lub rozbudowy.

Lista instalacji komunalnych oraz instalacji planowanych do budowy, modernizacji lub rozbudowy prowadzona przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

W myśl art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, ze zm.), w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), marszałek województwa, prowadzi w Biuletynie Informacji Publicznej,   listę:

  1. funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach,
  2. instalacji komunalnych planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji.

Dotychczasowe regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. instalacje RIPOK), funkcjonujące na terenie województwa łódzkiego, zapewniające mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części  do odzysku lub składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych – stały się instalacjami komunalnymi.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), straciła moc Uchwała Nr XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” (Dz. Urz. Woj. Łódz.- z 2017 r., poz. 3160).

Załącznik: Lista instalacji.pdf

Instrukcja obsługi BIP

Informacja o wyborze do dofinansowania 4 projektów z Listy rezerwowej projektów dla naboru Nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 - Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałan

W związku z pojawieniem się w ramach Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej wolnych środków finansowych w wysokości 19 152 632,00 PLN (środki rezerwy wykonania), w celu rozdysponowania ww. kwoty, Instytucja Zarządzająca RPO WŁ zwróciła się do wszystkich wnioskodawców, których projekty znajdowały się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania (stanowiącej załącznik nr 2 do Uchwały nr 869/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku), czy nadal wyrażają chęć uzyskania dofinansowania. Czterech wnioskodawców podtrzymało decyzję o realizacji następujących projektów:

- WND-RPLD.06.02.01-10-0064/17 złożonego przez Andrzej Głoskowski Usługi Jeździeckie;

- WND-RPLD.06.02.01-10-0029/17 złożonego przez Miasto Łódź;

- WND-RPLD.06.02.01-10-0060/17 złożonego przez „AIKIDO IRIMI SYGIT DOJO” Marek Sygitowicz;

- WND-RPLD.06.02.01-10-0073/17 złożonego przez Gminę Nieborów”.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: czwartek, 08 sierpień 2019
Czytany 65 razy Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  08.08.2019 - 12:47

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji