Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Informacja o wyborze do dofinansowania 4 projektów z Listy rezerwowej projektów dla naboru Nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 - Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałan

W związku z pojawieniem się w ramach Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej wolnych środków finansowych w wysokości 19 152 632,00 PLN (środki rezerwy wykonania), w celu rozdysponowania ww. kwoty, Instytucja Zarządzająca RPO WŁ zwróciła się do wszystkich wnioskodawców, których projekty znajdowały się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania (stanowiącej załącznik nr 2 do Uchwały nr 869/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku), czy nadal wyrażają chęć uzyskania dofinansowania. Czterech wnioskodawców podtrzymało decyzję o realizacji następujących projektów:

- WND-RPLD.06.02.01-10-0064/17 złożonego przez Andrzej Głoskowski Usługi Jeździeckie;

- WND-RPLD.06.02.01-10-0029/17 złożonego przez Miasto Łódź;

- WND-RPLD.06.02.01-10-0060/17 złożonego przez „AIKIDO IRIMI SYGIT DOJO” Marek Sygitowicz;

- WND-RPLD.06.02.01-10-0073/17 złożonego przez Gminę Nieborów”.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: czwartek, 08 sierpień 2019
Czytany 25 razy Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  08.08.2019 - 12:47

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji