Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim.

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Lista instalacji komunalnych oraz instalacji planowanych do budowy, modernizacji lub rozbudowy.

Lista instalacji komunalnych oraz instalacji planowanych do budowy, modernizacji lub rozbudowy prowadzona przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

W myśl art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, ze zm.), w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), marszałek województwa, prowadzi w Biuletynie Informacji Publicznej,   listę:

  1. funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach,
  2. instalacji komunalnych planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji.

Dotychczasowe regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. instalacje RIPOK), funkcjonujące na terenie województwa łódzkiego, zapewniające mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części  do odzysku lub składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych – stały się instalacjami komunalnymi.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), straciła moc Uchwała Nr XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” (Dz. Urz. Woj. Łódz.- z 2017 r., poz. 3160).

Załącznik: Lista instalacji.pdf

Instrukcja obsługi BIP

Informacja o zmianie uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu z Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych w wysokości 4 408 257,72 PLN Instytucja Zarządzająca RPO WŁ zwróciła się do Gminy Pajęczno, której projekt znajdował się na pierwszym miejscu listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania (stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały nr 1195/18 z dnia 29.08.2018 r.), czy nadal wyraża chęć uzyskania dofinansowania dla projektu nr WND-RPLD.06.01.02-10-0006/17 pn. „Rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pajęcznie” na obniżonym poziomie dofinansowania. Wnioskodawca z uwagi na brak ważnego pozwolenia na budowę dla przedmiotowego projektu zrezygnował z przyjęcia dofinansowania.

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 zwróciła się do Gminy Wieluń, znajdującej się na drugim miejscu listy rezerwowej, o wyrażenie zgody na otrzymanie dofinansowania dla projektu nr WND-RPLD.06.01.02-10-0018/17 pn. „Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej. Gmina Wieluń wyraziła chęć uzyskania dofinansowania dla przedmiotowego projektu.

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 1 „Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/17 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury” zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały, oraz Załącznik nr 2 „Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/17 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury” zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: czwartek, 08 sierpień 2019
Czytany 71 razy Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  08.08.2019 - 13:51

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji