Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Informacja o zmianie uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu z Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych w wysokości 4 408 257,72 PLN Instytucja Zarządzająca RPO WŁ zwróciła się do Gminy Pajęczno, której projekt znajdował się na pierwszym miejscu listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania (stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały nr 1195/18 z dnia 29.08.2018 r.), czy nadal wyraża chęć uzyskania dofinansowania dla projektu nr WND-RPLD.06.01.02-10-0006/17 pn. „Rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pajęcznie” na obniżonym poziomie dofinansowania. Wnioskodawca z uwagi na brak ważnego pozwolenia na budowę dla przedmiotowego projektu zrezygnował z przyjęcia dofinansowania.

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 zwróciła się do Gminy Wieluń, znajdującej się na drugim miejscu listy rezerwowej, o wyrażenie zgody na otrzymanie dofinansowania dla projektu nr WND-RPLD.06.01.02-10-0018/17 pn. „Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej. Gmina Wieluń wyraziła chęć uzyskania dofinansowania dla przedmiotowego projektu.

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 1 „Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/17 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury” zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały, oraz Załącznik nr 2 „Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/17 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury” zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: czwartek, 08 sierpień 2019
Czytany 29 razy Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  08.08.2019 - 13:51

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji