Informacja o projektach wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla naboru RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 628/18 z dnia 26 czerwca 2020 r. wybrał do dofinansowania 12 projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach oceny merytorycznej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 29.06.2020
Czytany 80 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  29.06.2020 - 15:21