Nabór ofert do kolejnej edycji Wojewódzkiego Programu pn. „Moce nadŁódzkie”

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 2 000 000 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: od 50 000 zł do 200 000 zł

Sposób i termin składania ofert:

oferty należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2024 r. do godz. 16:00. Jeżeli oferta przesyłana jest pocztą na kopercie rekomenduje się zamieszczenie dopisku: Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14.06.2024 r.

Okres realizacji zadania: 28.06.2024 r. – 31.12.2024 r.

Rodzaje zadań:

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

b) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

c) polityka społeczna;

d) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Szczegóły znajdują się w poniższym ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje

  • Uchwała ZWŁ nr: 364/24
  • Data uchwalenia: 26.03.2024
Czytany 458 razy
Osoba publikująca :  Dominik Kaniewski-Smulczyk
Data publikacji:  26.03.2024 - 16:21
Osoba modyfikująca: Izabela Modrzejewska
Ostatnio zmieniany: 27.03.2024 - 09:36