Konkurs na stanowisko DYREKTORA Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Zarząd Województwa Łódzkiego
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 123
 

 
Zarząd Województwa Łódzkiego na stanowisko objęte procedurą konkursową poszukuje osoby, która:
 
1.     posiada wykształcenie wyższe,
2.     posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
3.     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
4.     nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.
 
Wymagania pożądane
·         dobra znajomość rynku usług medycznych i systemu ochrony zdrowia;
·         znajomość zagadnień dotyczących działalności podmiotów leczniczych – preferowane będą osoby, które przez co najmniej 2 lata kierowały podmiotami leczniczymi bądź
instytucjami i organami administracji publicznej działającymi w obszarze ochrony zdrowia;
·         umiejętność podejmowania strategicznych decyzji i konsekwencja w działaniu.
 
Kandydaci posiadający wymagane kwalifikacje powinni przedłożyć:
 
1.    Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
2.    Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska tj. dotyczące posiadanego wykształcenia i stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę potwierdzające staż pracy).
3.    Opisany przebieg pracy zawodowej.
4.    Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
5.    Informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu.
6.    Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szpitala na najbliższe 6 lat.
7.    Oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
8.    Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
9.    Oświadczenie o pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
10. Oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, iż jest mi znana treść ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1393) i z dniem objęcia stanowiska dyrektora szpitala obowiązują mnie zakazy wymienione w art. 4 ww. ustawy”.
11.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych w związku z konkursem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
12. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o warunkach przetwarzania danych osobowych, która została załączona do ogłoszenia na stronie www.bip.lodzkie.pl/konkursy.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
 
Tryb składania ofert
 
Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać drogą listowną w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data wpływu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Zdrowotnej
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8,

 
z napisem na kopercie: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie”. Na kopercie należy również umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie do dwóch miesięcy od daty zakończenia składania ofert. O terminie rozmów z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, będą udostępnione w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Prośbę o materiały można składać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Dodatkowe informacje

  • Numer naboru: PZI.2111.1.2019
  • Data ważności: 15.05.2019
  • Data ogłoszenia: 15.04.2019
Czytany 1365 razy
Osoba publikująca :  Natalia Garczyńska
Data publikacji:  15.04.2019 - 09:17