Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 644/19 z dn. 14 maja 2019 roku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi.

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. do dnia 31.08.2022 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 oraz 2019 r., poz. 115, poz. 730).

I. Wymagania formalne wobec kandydata przystępującego do konkursu:
 1. złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu w pkt. II, w terminie określonym w pkt. V,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie,
 3. 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury,
 4. złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury (zwanego dalej programem działania instytucji) na okres do dnia 31.08.2022 r. (załącznik nr 1 do ogłoszenia).
II. Dokumenty składane przez kandydata:
 1. list motywacyjny z własnoręcznym, czytelnym podpisem,
 2. kwestionariusz osobowy z własnoręcznym, czytelnym podpisem (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 3. program działania instytucji, o którym mowa w pkt. I. 4), w formie papierowej z własnoręcznym, czytelnym podpisem,
 4. kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku kierowniczym lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury (aktualny wypis z rejestru CEIDG),
 6. oświadczenie kandydata (zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia).
Nie złożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt. V stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.

III. Wymagane kwalifikacje, umiejętności i kompetencje:
 1. wykształcenie z zakresu kierunków ekonomicznych, prawnych lub artystycznych,
 2. znajomość języka obcego (na poziomie średnio-zaawansowanym),
 3. doświadczenie w zarządzaniu zespołem nie mniejszym niż 50 osób, w tym składającym się m.in. z pracowników artystycznych,
 4. znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem teatru, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych,
 5. doświadczenie w organizowaniu współpracy z partnerami zagranicznymi,
 6. doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych i pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym z UE.
Do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe kandydata (np.: opinie, rekomendacje).

IV. Zadania realizowane przez Dyrektora:
 1. organizowanie działalności Teatru w sposób zapewniający realizację zadań statutowych,
 2. ustalanie kierunków rozwoju artystycznego, planów repertuarowych oraz obsad realizatorów,
 3. ustalenie struktury organizacyjnej,
 4. prowadzenie polityki kadrowej i płacowej,
 5. wykonywanie czynności pracodawcy, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy,
 6. dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
 7. wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego
 8. rozpatrywanie skarg i wniosków.
V. Sposób i termin złożenia dokumentów:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu (parter) lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 26.06.2019 r. W obu przypadkach na kopercie należy umieścić informację
„Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

VI. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego: 19.08.2019 r.

VII. Informacje dodatkowe:
 1. Informacji o konkursie udziela Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. (42) 291-98-20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godzinach pracy Urzędu.
 2. Osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do organizatora lub instytucji o udostępnienie danych dotyczących warunków organizacyjnofinansowych funkcjonowania instytucji na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 3. Wszystkie wymienione w ogłoszeniu załączniki można pobrać ze strony internetowej: https://bip.lodzkie.pl/konkursy lub otrzymać w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, adres jw.
 4. Na wniosek Komisji kandydat może zostać zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii.
 5. Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach prac Komisji oraz o rozstrzygnięciu konkursu.
 6. Program działania instytucji, złożony przez uczestnika konkursu wyłonionego przez komisję konkursową na kandydata na dyrektora, zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia jego powołania.
 7. Pod ocenę merytoryczną Komisji będzie poddawany przede wszystkim autorski program działania instytucji, jak również inne wymagane kwalifikacje.

Dodatkowe informacje

 • Data publikacji: 15.05.2019
Czytany 1591 razy
Osoba publikująca :  Michał Łęczycki
Data publikacji:  15.05.2019 - 14:00
Osoba modyfikująca: Michał Łęczycki
Ostatnio zmieniany: 15.05.2019 - 14:35