Nabór na stanowiska kierownicze w Jednostkach Podległych (304)

Zarządzenia Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia Procedury Naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych:

 • Zarządzenie nr 8/17 Marszałka Województwa Łódzkiego  z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi, zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru”
 • Zarządzenie 18/19 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Naboru w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi, zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę.
 • Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, które zostało zmienione rozporządzeniem z dnia 21 listopada 2016 r. na stronie zamieszczane są ogłoszenia dotyczące konkursu na stanowiska: kierownika, zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem, ordynatora, naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek, pielęgniarki oddziałowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.
 • Konkursy na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego. Podstawą wyboru dyrektora w drodze konkursu jest art. 63 ust. 10 Prawa oświatowego. Regulamin i tryb pracy komisji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora określonej instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz 2019 r. poz. 115, 730). Ogłoszenie o konkursie w określonych sytuacjach jest poprzedzone zamieszczeniem informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora.
 • Wzór oświadczenia
28.05.2024 - 08:50
 • Numer naboru WSSz.NO.11.10.2024
 • Data ważności 18.06.2024
 • Data ogłoszenia 28.05.2024
29.04.2024 - 10:03
 • Numer naboru L/WZZOZCLChPiR/DP/L.dz.1651/24
 • Data ważności 28.05.2024
 • Data ogłoszenia 29.04.2024
27.03.2024 - 13:02
 • Numer naboru DSP.0707.40.2024
 • Data ważności 10.04.2024
 • Data ogłoszenia 27.03.2024
27.03.2024 - 12:58
 • Numer naboru DSP.0707.39.2024
 • Data ważności 10.04.2024
 • Data ogłoszenia 27.03.2024
25.03.2024 - 10:01
 • Numer naboru DP.247.111.22.2024.C
 • Data ważności 15.04.2024
 • Data ogłoszenia 25.03.2024
06.02.2024 - 11:22
 • Numer naboru SSW.VI-111/9/2024
 • Data ważności 05.05.2024
 • Data ogłoszenia 06.02.2024
Strona 1 z 31