Nabór na stanowiska kierownicze w Jednostkach Podległych (300)

Zarządzenia Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia Procedury Naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych:

 • Zarządzenie nr 8/17 Marszałka Województwa Łódzkiego  z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi, zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru”
 • Zarządzenie 18/19 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Naboru w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi, zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę.
 • Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, które zostało zmienione rozporządzeniem z dnia 21 listopada 2016 r. na stronie zamieszczane są ogłoszenia dotyczące konkursu na stanowiska: kierownika, zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem, ordynatora, naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek, pielęgniarki oddziałowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.
 • Konkursy na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego. Podstawą wyboru dyrektora w drodze konkursu jest art. 63 ust. 10 Prawa oświatowego. Regulamin i tryb pracy komisji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora określonej instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz 2019 r. poz. 115, 730). Ogłoszenie o konkursie w określonych sytuacjach jest poprzedzone zamieszczeniem informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora.
 • Wzór oświadczenia
04.12.2023 - 14:37
 • Numer naboru M.111.4.9.2023
 • Data ważności 22.12.2023
 • Data ogłoszenia 04.12.2023
04.12.2023 - 14:34
 • Numer naboru M.111.4.5.2023
 • Data ważności 22.12.2023
 • Data ogłoszenia 04.12.2023
04.12.2023 - 14:30
 • Numer naboru M.111.4.4.2023
 • Data ważności 22.12.2023
 • Data ogłoszenia 04.12.2023
04.12.2023 - 14:28
 • Numer naboru M.111.4.3.2023
 • Data ważności 22.12.2023
 • Data ogłoszenia 04.12.2023
04.12.2023 - 14:26
 • Numer naboru M.111.4.2.2023
 • Data ważności 22.12.2023
 • Data ogłoszenia 04.12.2023
04.12.2023 - 13:54
 • Numer naboru M.111.4.1.2023
 • Data ważności 22.12.2023
 • Data ogłoszenia 04.12.2023
01.12.2023 - 10:35
 • Numer naboru DP.247.111.74.2023.C
 • Data ważności 22.12.2023
 • Data ogłoszenia 01.12.2023
01.12.2023 - 10:24
 • Numer naboru DP.247.111.71.2023.C
 • Data ważności 22.12.2023
 • Data ogłoszenia 01.12.2023